Sinhala: HORDI Crop – Bitter gourd

HORDI - LOGO

කරවිල

Momordica Charantia

කරවිල යනු ශ්‍රී ලංකාවේ ජනප්‍රිය එළවළු වලින් එකකි. මෙම බෝගයට ප්‍රති- දියවැඩියා හා ප්‍රති පිළිකා නාශකක් ලෙස ඖෂදීය අගයක් ඇත. ඉතා පෝෂදයි  හා ඖෂදීය වටිනාකමක් ඇති බැවින් මෙය වැඩි ඉල්ලුමක් ඇති බෝගයක් බවට පත්වෙමින් තිබේ

නිකුත් කරන ලද ප්‍රභේද

දේශගුණික අවශ්‍යතා / වගාවට සුදුසු ප්‍රදේශ

මුහුදු මට්ටමේ සිට මීටර් 1200 පමණ උස් වූ ප්‍රදේශ දක්වා මෙය සාර්ථකව වගාකළ හැකිය.

පස

කාබනික ද්‍රව්‍ය බහුල, හොඳින් ජලය බැසයන පස් වඩා සුදුසුය. පසෙහි තිබිය යුතු පී.එච්.අගය 5.5 – 7.5 කි.

බීජ අවශ්‍යතාවය

හෙක්ටයාරයකට කිලෝග්‍රෑම් 6 කි.

තවාන් කළමනාකරණය

තවාන් වැලි තැටි හෝ පාත්ති වලින් සකස් කළ හැකිය. හොඳින් ජලය හා හිරු එළිය ලැබෙන පරිදි බීජ කෙලින්ම තවාන් වල තැබිය හැකිය. පැළ දින 10 ක් තුළ කෙලින්ම තවානෙන් කෙතට මාරු කළ හැකිය. තවත් දින ගණනක් අවශ්‍ය නම් තවත් සති දෙකක් සඳහා පැල භාජන/ පෝච්චි  වලට මාරු කළ හැකිය.

බිම් සැකසීම

සෙන්ටිමීටර් 20-30 ක් පමණ ගැඹුරට පස පෙරළා කැට පොඩිකර ගන්න. සෙන්ටිමීටර් 30 x 30 x 30 ප්‍රමාණයේ වළවල් නිසි පරතරයට සකසා දිරාපත් වූ කාබනික පොහොර හා මතුපිට පස් වලින් පුරවන්න.

පැළසිටුවීම

සෙන්ටිමීටර් 20-30 ක් පමණ ගැඹුරට පස පෙරළා කැට පොඩිකර ගන්න. සෙන්ටිමීටර් 30 x 30 x30  ප්‍රමාණයේ වළවල් නිසි පරතරයට සකසා දිරාපත් වූ කාබනික පොහොර හා මතුපිට පස් වලින් පුරවන්න.

බීජ සිටුවා සති 3 පමණ ගතවූ පසුව මීටර් 2 ක් පමණ උස ශක්තිමත් මැස්සක් (පන්දලමක්) වෙත වැල් යොමු කරන්න. පන්දලමට පහළින් වැලෙහි හට ගන්නා පාර්ශ්වික අංකුර ඉවත් කරන්න.

පරතරය

මීටර් 1.5 x මීටර් 1

පොහොර

යෙදිය යුතු කාලය

යුරියා

කි.ග්‍රෑම්./ හෙක්

ත්‍රිත්ව සුපර් පොස්පේට් 

කි.ග්‍රෑම්./ හෙක්

මියුරියේට් ඔෆ් පොටෑෂ්

කි.ග්‍රෑම්./ හෙක්

මුලික පොහොර

75

200

60

මතු පිට පොහොර (සති 04 කට පසු)

75

60

මතු පිට පොහොර (සති 08 කට පසු)

75

60

ජල සම්පාදනය

වගාවට ප්‍රමාණවත් වන පරිදි පසෙහි තෙතමනය නිසි ලෙස පවත්වා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය අවස්ථවාලදී ජල සම්පාදනය කරන්න. පසෙහි අනවශ්‍ය පරිදි ජලය එක් රැස්වීම වගාවට අහිතකරය. වියළි කාලවලදී වැල් අවට වසුනක් යෙදීමෙන් පස ඉක්මණින් වියළී යාම වළකී.

පළිබෝධ කළමනාකරණය

රෝග කළමනාකරණය

මෙහි විස්තරය සැකසෙමින් පවතී…
එතෙක් රෝග පාලනය පිලිබඳ ඉංග්‍රීසි බසින් ඇති වෙබ් පිටුව වෙත පහත සබැදිය මගින් යොමු වන්න

 • Fungal diseases

Causal organism: Podosphaera xanthii

Symptoms:

 • First appears as pale yellow spots on older leaves
 • These spots enlarge as the white, fluffy mycelium grows over leaves surfaces
 • Severely attacked leaves become brown and shrivelled and defoliation may occur

Management:

 • Use recommended fungicides at initial stage of disease development (Refer: Pesticide recommendation DOA, 2019)
 • Distraction of infected plant debris after harvest

 Causal organism: Pseudoperonospora cubensis 

Symptoms:

 • Angular yellow spots that are limited by the leaf veins on the upper surface of the leaves.
 • Leaves become chlorotic and finally necrotic and host plant cells die

Management:

 • Use recommended fungicides at initial stage of disease development (Refer: Pesticide recommendation DOA, 2019)
 • Distraction of infected plant debris after harvest

Causal organisms:  Sclerotium spp., Fusarium spp.

Symptoms:

 • Initially the plants show temporary wilting symptoms
 • The leaves yellowing, loose turgidity and show drooping
 • Eventually, the plant dies.
 • Vascular bundles in the collar region become yellow or brown.

Management:

 • Destroy infected plants with soil
 • Improved drainage
 • Use recommended fungicides at initial stage of disease development (Refer: Pesticide recommendation DOA, 2019)

Causal organisms: Didymella bryoniae

Symptoms:

 • Lesions on leaves and fruit usually begin as spreading water-soaked areas
 • The former these may have a chlorotic halo, become light brown and irregular in outline
 • Dark cracked sunken lesions on fruit
 • Plant collapse where sunken, girdling cankers
 • Spots on stems often elongate into streaks and gummy exudates may occur from cracks
 • Dark brown to black fruiting bodies (pycnidia) can be seen on fruit, stem, or leaf

Management:

 • Crop debris should be ploughed deeply immediately after harvest to reduce fungus survival
 • Use recommended fungicides at initial stage of disease development (Refer: Pesticide recommendation DOA, 2019)
 • Bacterial diseases

Causal organism: Ralstonia solanacearum

Symptoms:

 • Sudden drooping of leaves
 • Whole plant finally wilts
 • Leaves become brown, dry
 • Vascular discoloration (Brown)
 • Permanent wilting

Spreading of pathogen by;

 • Infected soil,  water, plant debris, Nematodes and insects ,pruning, Weeds as host plants

Disease Diagnosis: slimy viscous Bacterial ooze comes out from cut end of affected parts when immersing in clear water. 

Management:

 • Destroy infected plants with soil
 • Crop rotation with non- susceptible crops (okra , maize)
 • Mixed cropping with cruciferae crops
 • Avoid movement of equipment from infected fields to non- infected fields
 • Viral diseases

Transmitted by white fly (Bemicia tabaci)

Symptoms:

 • upward curling, shortening, and distortion of leaves
 • Plant stunted and fruits deformed.
Transmitted by aphids Symptoms:
 • Mosaic and mottling of leaves
 • leaf distortion
 • Malformation of fruits and reduction in fruit size
 • In severe infections, oily patches on the fruit surface

Transmission: Seed borne, through sap

Symptoms:

 • Green mottle, leaf deformation
 • Green spot on fruits, turn bright yellow and decaying fruit
 • fruit malformation.

Symptoms:

 • Stunting, yellowing, necrosis (occasionally), mosaic, leaf deformations (blisters, shoe stringing)
 • Fruit discolorations and deformations
 • Pytoplasma Disease
Disease symptoms Smaller, thickened and yellowish green leaves Shortened internodes and stunting of  plants Witch’s broom symptom Greening of flowers Disease Transmission Through leaf hoppers Through infected seeds Disease control Remove infected plants Control vectors (leaf hoppers) using a recommended insecticide

අස්වැන්න නෙළීම

හොඳින් වැඩී මෝරා ඇති අවස්ථාවේ කරල් නෙළාගන්න. වගාවට දින 60 – 75 වූ විට පළමු අස්වැන්න ලැබේ. ඉන්පසු දින 4 කට පමණ වරක් බැගින් අස්වනු වාර 10 – 14 පමණ ලබාගත හැකිය.

අස්වැන්න

OP ප්‍රභේද -හෙක්ටයාරයකට ටොන් 20 කි.

දෙමුහුන් ප්‍රභේද – හෙක්ටයාරයකට ටොන් 20-30  කි.