ආයුබෝවන්

කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවට සාදරයෙන් පිළිගනිමු

வணக்கம்

விவசாயத் திணைக்களத்திற்கு அன்புடன் வரவேற்கிறோம்

Welcome

To the Department of Agriculture

ආයුබෝවන්

කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවට සාදරයෙන් පිළිගනිමු

வணக்கம்

விவசாயத் திணைக்களத்திற்கு அன்புடன் வரவேற்கிறோம்

Welcome

To the Department of Agriculture