Agri_news_more – si

කෘෂිකාර්මික පුවත් සහ දැන්වීම්

කොළඹ දිස්ත්‍රික් කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ තනතුරේ රාජකාරි ආවරණය සඳහා එකඟතාවය විමසීම

ශ්‍රී ලංකා කෘෂිකාර්මික සේවයේ පුරප්පාඩු තනතුරුවල රාජකාරි ආවරණය කිරීම සඳහා එකඟතාවය විමසීම

මාකඳුර, තිරසාර කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ හා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානයේ අතිරේක අධ්‍යක්ෂ තනතුරේ රාජකාරි ආවරණය කිරීම සඳහා එකඟතාවය විමසීම

ශ්‍රි ලංකා තාක්ෂණ සේවයට අයත් I ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන්ගේ ජ්‍යෙෂ්ඨතා ලේඛනය – 2023.07.01 දිනට වලංගුවන

 ආවරණ ලිපියEnglishසිංහලதமிழ்
 ජ්‍යෙෂ්ඨතා ලේඛනයEnglishසිංහලதமிழ்

ගන්නෝරුව, සේවා සංස්කරණ අභ්‍යාස ආයතනයේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (පුහුණු) තනතුරේ රාජකාරි ආවරණය කිරීම සඳහා එකඟතාවය විමසීම

ගන්නෝරුව, ජාතික කෘෂිකර්ම තොරතුරු හා සන්නිවේදන මධ්‍යස්ථානයේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණ) තනතුරේ රාජකාරි ආවරණය කිරීම සඳහා එකඟතාවය විමසීම

කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රාථමික අර්ධ ශිල්පීය (PL -2) සේවා ගණයේ පුරප්පාඩු පිරවීම සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම – සීමිත

අයදුම්පත් කැඳවීමේ නිවේදනයEnglishසිංහලதமிழ்
ආදර්ශ අයදුම්පතEnglishසිංහලதமிழ்

තාක්ෂණ සහායක (ව්‍යාප්ති/ පර්යේෂණ/ විදුලි/ සිවිල්/ යාන්ත්‍රික) තනතුරු දරණ නිලධාරින්ගේ ජ්‍යෙෂ්ඨතා ලේඛනය  2023.01.01 දිනට වලංගුවන

නිවේදනයEnglishසිංහලதமிழ்
තාක්ෂණ සහායක නිලධාරීන්ගේ ඡේෂ්ඨතා ලේඛනයEnglishසිංහලதமிழ்
රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභා චක්‍රලේඛ 02/2022 අනුව තනතුරු වලට පත් කිරීම. ශ්‍රී.ලං.ග.සේ. 1 ශ්‍රේණියේ ගණකාධිකාරී තනතුර, කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
නිවේදනයEnglishසිංහලதமிழ்
ජිව දත්ත ආකෘතිය Englishසිංහලதமிழ்
පළතුරු බෝග පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ආයතනයේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ) තනතුරේ රාජකාරි ආවරණය කිරීම සඳහා එකඟතාවය විමසීම

 බෝඹුවල, නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ) තනතුරේ රාජකාරි ආවරණය කිරීම සඳහා එකඟතාවය විමසීම

නිවේදනය Englishසිංහලதமிழ்

රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවේ විනය පරීක්ෂණ නිලධාරීන්ගේ සංචිතයේ ලියාපදිංචි වීම සඳහා සේවයේ නියුතු නිලධාරීන් වෙතින් අයදුම්පත් කැඳවීම

නිවේදනයEnglishසිංහලதமிழ்
ආදර්ශ අයදුම්පතEnglishසිංහලதமிழ்

අධ්‍යක්ෂ (ස්වභාවික සම්පත් කළමනාකරණ) තනතුරේ රාජකාරි ආවරණය කිරීම සඳහා එකඟතාවය විමසීම

කෙසෙල් සහ මඤ්ඤොක්කා අගය එකතු කළ නිෂ්පාදන සඳහා තාක්ෂණික දැනුම භාවිතය පිළිබඳ පුහුණු මාලාව 2023.08.24 සහ 25 යන දිනයන් හිදී පැවැත්වේ. මේ සදහා මාර්ගගත ක්‍රමය ඔස්සේ දැන් ලියාපදිංචි කෙරේ.

වැඩි විස්තර මෙතැනින් >>

 

ගොවි ක්ෂේත්‍ර දිනය තේමා කොටගත් කෘෂිකාර්මික ප්‍රදර්ශනය, ගන්නොරුව කෘෂි තාක්ෂණ උද්‍යාන පරිශ්‍රයේ දී මේ වන විට පැවැත්වේ. ගොවි ජනතාවගේ ඉහල සහභාගීත්වය දිරිමත් කිරීම අරමුණු කරගනිමින් 2023 අගෝස්තු 05 දක්වා මෙම ප්‍රදර්ශනය දීර්ඝ කිරීමට සංවිධායක කමිටූව තීරණය කර ඇත. ඒ සඳහා සහභාගී වීමට ඔබ සැමට ආරාධනා…

මඩකලපුව, දිස්ත්‍රික් කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ තනතුරේ රාජකාරී ආවරණය කිරීම සඳහා එකඟතාවය විමසීම

නාරාහේන්පිට, ගුවන් විදුලි ගොවි සේවාවේ අතිරේක අධ්‍යක්ෂ (ගුවන් විදුලි ගොවි සේවාව) තනතුරේ රාජකාරි ආවරණය කිරීම සඳහා එකඟතාවය විමසීම

බිංදු ජල සම්පාදන පද්ධති 10ක් සපයා ස්ථාපිත කිරීම සඳහා මිල ගණන් කැඳවිම, ක්ෂේත්‍ර බෝග පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ආයතනය – මහඉලුප්පල්ලම, කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව

ලංසු කැඳවීමේ නිවේදනයEnglishසිංහ தமிழ்

කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව මගින් සංවිධානය කරන ගොවි ක්ෂේත්‍ර දිනය හා කෘෂිකාර්මික ප්‍රදර්ශනය 2023 අගෝස්තු මස 03 සහ 04 යන දෙදින පුරා ගන්නෝරුව කෘෂි තාක්ෂණ උද්‍යාන පරිශ්‍රයේදී පැවැත්වේ.

නව කෘෂි තාක්ෂණික දැනුම ලබා ගැනීම සඳහා මෙම වැඩසටහනට සහභාගී වන ලෙස කෘෂි කාර්මික ක්ෂේත්‍රයේ සියළු පාර්ශවකරුවන් වෙත, කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව ආරාධනා කර සිටී.

RRDI ක්ෂේත්‍ර දිනය

වී පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ආයතනය, බතලගොඩ මඟින් වී වගාව ආශ්‍රිත නව තාක්‍ෂණය මහජනතාව අතරට ගෙනයාමේ අරමුණින් විවෘත ක්ෂේත්‍ර දිනයක් 18-07-2023 දින සංවිධානය කෙරිනි. මෙම සේවාව වඩාත් පුළුල් කිරීමේ අරමුණින් එම වැඩසටහන ජූලි 19 සහ 20 යන දිනයන්හිදීද පෙ.ව.9.00 – ප.ව.3.00 දක්වා පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා ඇති බව, වී පර්යේෂණ ආයතනය මගින් දන්වා සිටී.

වී වගාවට සම්බන්ධ පාර්ශවකරුවන්හට, බතලගොඩ වී පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ආයතන පරිශ්‍රයේදී පැවැත්වෙන මෙම වැඩසටහන හා සම්බන්ධවීමෙන් නව තාක්ෂණික දැනුම ලබා ගැනීමට, එම ආයතනය ආරාධනා කර සිටී.

ඡායාරූප එකතුව මෙතැනින් >>

ඩ්‍රෝන් යානයෙන් ලබා ගන්නා දත්ත විශ්ලේෂණය කිරීම සඳහා ඩෙස්ක්ටොප් පරිගණකයක් (Desktop Workstation Computer) මිල දී ගැනීම : ගොවිපල යාන්ත්‍රික පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානය – මහඉලුප්පල්ලම, කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
ලංසු කැඳවීමේ නිවේදනයEnglishසිංහ தமிழ்

කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රාථමික ශිල්පීය/අර්ධ ශිල්පීය සේවා ගණයට අයත් ඒකාබද්ධ සේවයේ  සහ  දෙපාර්තමේන්තුගත තනතුරු දරණ ( PL – 2 / PL – 3 කාණ්ඩවලට අයත් රියදුරු, පස් අදින යන්ත්‍ර ක්‍රියාකරු , ගබඩාකරු , යන්ත්‍රාගාර උපස්ථායක , යාන්ත්‍රික ශිල්පී , යන්ත්‍ර ශිල්පී ,වඩුකරු, පෙදරේරු ,  විදුලි ශිල්පී , යන්ත්‍ර පරිවාරක , කාර්මික ශිල්පී , පර්යේෂණ උපසහකාර , මී මැසි පාලක , බද්ධකරු , අරක්කැමි , බීජකරු , සංචාරක බංගලා භාරකරු , ස්ටුවර්ඩ් , අකුරු අමුණන්නා , පොත් බැඳුම්කරු , සිනමා යන්ත්‍ර ක්‍රියාකරු , වීඩියෝ සංස්කරණ ශිල්පී , හඬ පටි ගත කිරීමේ ශිල්පී ,  වීඩියෝ /කැමරා ඡායාරූප ශිල්පී සහයක ) නිලධාරීන්ගේ වාර්ෂික අභ්‍යන්තර ස්ථාන මාරු  – 2024

ස්ථාන මාරු කැඳවීමේ ලිපියEnglishසිංහලதமிழ்
නිලධාරීන් විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන වාර්ෂික ස්ථාන මාරු අයදුම්පතEnglishසිංහලதமிழ்
ස්ථාන මාරු පටිපාටියEnglishසිංහලதமிழ்

කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රාථමික ශිල්පීය නොවන සේවා ගණයන්ට අයත් ඒකාබද්ධ සේවයේ සහ දෙපාර්තමේන්තුගත තනතුරු දරණ (PL – 1 කාණ්ඩවලට) අයත් නිලධාරීන්ගේ වාර්ෂික අභ්‍යන්තර ස්ථාන මාරු – සඳහා අයදුම්පත් කැඳවනු ලැබේ. අයදුම්පත් භාර ගන්නා අවසාන දිනය 2023.07.31 වේ.

ස්ථාන මාරු කැඳවීමේ ලිපියEnglishසිංහලதமிழ்
නිලධාරීන් විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන වාර්ෂික ස්ථාන මාරු අයදුම්පතEnglishසිංහලதமிழ்
ස්ථාන මාරු පටිපාටියEnglishසිංහලதமிழ்

කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදන තාක්ෂණය පිළිබඳ උසස් ජාතික ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව (NVQ 6) 2021/2023 අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා බඳවා ගැනීමේ නාමලේඛණය – 2

නාම ලේඛණය  Englishසිංහලதமிழ்

කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදන තාක්ෂණය පිළිබඳ ජාතික ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව (NVQ 5) හැදෑරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා කෘෂිකර්ම විද්‍යාල වලට සිසුන් අනුයුක්ත කිරීම – 2021/2022 ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම (විවෘත තරඟ විභාගයේ ප්‍රතිඵල මත)

ශ්‍රී ලංකා කෘෂිකර්ම විද්‍යාලය, ලබුදූව – නාම ලේඛණයEnglishසිංහලதமிழ்
ශ්‍රී ලංකා කෘෂිකර්ම විද්‍යාලය, වාරියපොල – නාම ලේඛණයEnglishසිංහලதமிழ்
ශ්‍රී ලංකා කෘෂිකර්ම විද්‍යාලය, පාලමූන – නාම ලේඛණයEnglishසිංහලதமிழ்
ශ්‍රී ලංකා කෘෂිකර්ම විද්‍යාලය, පරන්තන් – නාම ලේඛණයEnglishසිංහලதமிழ்

අධ්‍යක්ෂ (ව්‍යාප්ති හා පුහුණු) තනතුරේ රාජකාරී ආවරණය කිරීම සඳහා එකඟතාවය විමසීම

කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදන තාක්ෂණය පිළිබඳ උසස් ජාතික ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව (NVQ 6) – 2021/2023 අධ්‍යයන වර්ෂය (විවෘත තරඟ විභාගය) – 2023.05.25 දින පාඨමාලාවේ ලියාපදිිංචි නොවූ සිසුන් නිසා ඇති වූ පුරප්පාඩු සඳහා බඳවා ගැනීම

ලියාපදිංචිය සඳහා සුදුසුකම් ලත් නාම ලේඛණයEnglishසිංහලதமிழ்

බණ්ඩාරවෙල, ප්‍රාදේශීය කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානයේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ) තනතුරේ රාජකාරි ආවරණය කිරීම සඳහා එකඟතාවය විමසීම

නිවේදනය English සිංහල தமிழ்

කෙසෙල් සහ මඤ්ඤොක්කා අගය එකතු කළ නිෂ්පාදන සඳහා තාක්ෂණික පුහුණුව

කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ ආහාර පර්යේෂණ ඒකකය සහ UNIDO සංවිධානය එක්ව සංවිධානය කරනු ලබන ඉහත පුහුණු වැඩසටහන් සඳහා දැනට කර්මාන්තයේ නියැලී සිටින හෝ නව ව්‍යවසායකයෙක් වීමට අපේක්ෂා කෙරෙන පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කෙරේ.

  • මෙම වැඩසටහන් ඉදිරියේදී දින දෙකක් තුළ ගන්නෝරුව, ආහාර පර්යේෂණ ඒකකයේදී පැවැත්වීමට අදහස් කෙරේ.
  • එක් වැඩසටහනක් සඳහා ව්‍යවසායකයින් 50ක් පමණක් ඇතුළත් කර ගැනේ.

මේ සමඟ ඇති Google පෝරමය මඟින් අයදුම් කරන්න. තෝරා ගැනීමේ අවසාන තීරණය කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව සතුවේ.

Google පෝරමය බාගත කර ගැනීම සඳහාමෙතැනින් පිවිසෙන්න

ශ්‍රී ලංකා කෘෂිකර්ම විද්‍යාලයන්හි කථිකාචාර්ය තනතුරුවල පුරප්පාඩු පිරවීම සඳහා විශ්‍රාමික කෘෂිකාර්මික නිලධාරීන් නැවත සේවයේ යෙදවීම

ආවරණ ලිපියEnglishසිංහලதமிழ்

ශ්‍රි ලංකා තාක්ෂණ සේවයට අයත් පර්යේෂණ සහකාර තනතුරු දරණ නිළධාරින්ගේ හා තාක්ෂණ සහායක (ව්‍යාප්ති/පර්යේෂණ/සිවිල්/විදුලි/යාන්ත්‍රික) තනතුරු දරණ නිළධාරින්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු පිළිබඳ රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව වෙත කරන ලද අභියාචනා සම්බන්ධ තීරණ දැනුම් දීම  – 2022/2023”

ආවරණ ලිපියEnglishසිංහලதமிழ்
වාර්ෂික ස්ථානමාරු අභියාචනා තීරණ – 2023Englishසිංහලதமிழ்

 “කරදියන්ආරු, ප්‍රාදේශීය කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ හා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානයේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ) තනතුරෙහි වැඩ බැලීම/ රාජකාරී ඉටුකිරීම/ රාජකාරී ආවරණය කිරීම සඳහා එකඟතාවය විමසීම” – කාලය දීර්ඝ කිරීම

කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදන තාක්ෂණය පිළිබඳ ජාතික ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව (NVQ 5) හැදෑරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා කෘෂිකර්ම විද්‍යාල වලට සිසුන් ඇතුලත් කර ගැනීම – (2021/2022 ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම)

සම්මුඛ පරීක්ෂණය සඳහා සුදුසුකම් ලැබූ නාම ලේඛණයEnglishසිංහලதமிழ்

ශ්‍රී ලංකා කෘෂිකාර්මික සේවයේ වාර්ෂික ස්ථානමාරු 2023 රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභා තීරණ

ආවරණ ලිපියEnglishසිංහලதமிழ்
වාර්ෂික ස්ථානමාරු අභියාචනා තීරණ – 2023Englishසිංහලதமிழ்
මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ නිවේදනයEnglishසිංහලதமிழ்

කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදන තාක්ෂණය පිළිබඳ උසස් ජාතික ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව හැදෑරීම සඳහා රජයේ නිලධාරින් හට ශිෂ්‍යත්ව ලබා දීම –  (2022/2024 ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම)

බඳවා ගැනීමේ නිවේදනයEnglishසිංහලதமிழ்
ආදර්ශ අයදුම්පතEnglish

සිංහල

தமிழ்

 “කරදියන්ආරු, ප්‍රාදේශීය කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ හා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානයේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ) තනතුරෙහි වැඩ බැලීම/ රාජකාරී ඉටුකිරීම/ රාජකාරී ආවරණය කිරීම සඳහා එකඟතාවය විමසීම”

අයදුම්පත් කැඳවීමේ නිවේදනයEnglishසිංහලதமிழ்

කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදන තාක්ෂණය පිළිබඳ ජාතික ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවට (NVQ – 5) සිසුන් බඳවා ගැනීමේ තරඟ විභාගය (2021/2022 ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම) – 2023 විභාග ප්‍රතිඵල

ප්‍රතිඵල ලේඛණය – පිරිමි English සිංහල தமிழ்
ප්‍රතිඵල ලේඛණය – ගැහැණු English සිංහල தமிழ்
NVQ 4 සමත් පිරිමි English සිංහල தமிழ்
NVQ 4 සමත් ගැහැණු English සිංහල தமிழ்
“ශ්‍රී ලංකා කෘෂිකාර්මික සේවයේ පුරප්පාඩු තනතුරුවල වැඩ බැලීම/ රාජකාරි ඉටුකිරීම/ රාජකාරි ආවරණය කිරීම සඳහා එකඟතාවය විමසීම” – හම්බන්තොට සහ අම්පාර දිස්ත්‍රික්ක සඳහා
නිවේදනයEnglishසිංහලதமிழ்

ශ්‍රී ලංකා කෘෂිකාර්මික සේවයේ පුරප්පාඩු තනතුරුවල වැඩ බැලීම/ රාජකාරි ඉටුකිරීම/ රාජකාරි ආවරණය කිරීම සඳහා එකඟතාවය විමසීම

දැන්වීම English සිංහල தமிழ்

ණය ආකෘති පත්‍ර බාගත කිරීම (අභ්‍යන්තර)

කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ දැනට පවතික කඩදාසි හිඟය නිසා ආපදා ණය අයදුම්පත්‍ර පිටපත් කිරීම අපහසු වී ඇති බැවින් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ වෙබ් අඩවියට පිවිසීමෙන් අවශ්‍ය ආපදා ණය අයදුම් පත් කට්ටල බාගත කර ගත හැකි බව කාරුණිකව දන්වමි.
අයදුම්පත්‍ර බාගත කර ගැනීම සඳහාEnglishසිංහලதமிழ்

කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදන තාක්ෂණය පිළිබඳ උසස් ජාතික ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව (NVQ 6) 2021/2023 අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා බඳවා ගැනීමේ නාමලේඛණය (විවෘත තරඟ විභාගයේ ප්‍රථිපල මත)

බඳවා ගැනීමේ නාමලේඛණය Englishසිංහලதமிழ்

කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණ සේවයේ කෘෂිකර්ම උපදේශක/පර්යේෂණ සහකාර තනතුරුවල III ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීමේ සීමිත තරග විභාගය – 2023

අයදුම්පත් භාරගන්නා අවසාන දිනය 2023.03.10

බඳවා ගැනීමේ නිවේදනයEnglishසිංහලதமிழ்
ආදර්ශ ඉල්ලුම් පත්‍රයEnglishසිංහලதமிழ்

ශ්‍රී ලංකා කෘෂිකර්ම සේවයේ I ශ්‍රේණියේ ජ්‍යෙෂ්ඨතා ලේඛනය

ජ්‍යෙෂ්ඨතා ලේඛනය   Englishසිංහ தமிழ்
වාර්ෂික විභාග කාල සටහන 2023
වාර්ෂික විභාග කාල සටහන 2023 English සිංහ  தமிழ்
දෙපාර්තමේන්තු විභාග සහ දෙපාර්තමේන්තු කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණ විභාග ඉල්ලුම් පත්‍රය English සිංහල  தமிழ்

ශ්‍රී ලංකා කෘෂිකාර්මික සේවයේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු නියෝග – 2023

ආවරණ ලිපිය English සිංහල தமிழ்
ස්ථාන මාරු නියෝග – පර්යේෂණ ධාරාව English සිංහල தமிழ்
ස්ථාන මාරු නියෝග – සංවර්ධන ධාරාව English සිංහල தமிழ்

ඩිප්ලෝමා සහතික පත්‍ර ප්‍රදානෝත්සවය – 2023

‍ශ්‍රී ලංකා කෘෂිකර්ම විද්‍යාලවල 2018/2020 සහ 2019/2020 අධ්‍යයන වර්ෂවල පිළිවෙලින් NVQ 6 සහ NVQ 5 ඩිප්ලෝමා පාඨමාලා සාර්ථකව නිම කල ඩිප්ලෝමාධාරීන්ගේ සහතික පත්‍ර ප්‍රදානෝත්සවය 2023 ජනවාරි මස 12 වන දින කුණ්ඩසාලේ ශ්‍රී ලංකා කෘෂිකර්ම විද්‍යාලයේ දී පැවැත්වීමට නියමිතය.
ඩිප්ලෝමාධාරීන්ගේ නාම ලේඛණය – NVQ 6 English සිංහල தமிழ்
ඩිප්ලෝමාධාරීන්ගේ නාම ලේඛණය – NVQ 5 English සිංහල தமிழ்
කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදන තාක්ෂණය පිළිබඳ උසස් ජාතික ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව (NVQ 6) හැදෑරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා කෘෂිකර්ම විද්‍යාල වලට සිසුන් ඇතුලත් කර ගැනීම (2021/2023 ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම)
සම්මුඛ පරීක්ෂණය සඳහා සුදුසුකම් ලැබූ නාම ලේඛණය English සිංහල தமிழ்
සම්මුඛ පරීක්ෂණය සඳහා සුදුසුකම් ලැබූ නාම ලේඛණය – II English සිංහල தமிழ்
සම්ම්ඛ පරීක්ෂණය සඳහා කැඳවීම English සිංහල தமிழ்
ශ්‍රී ලංකා කෘෂිකාර්මික සේවයේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු යෝජනා සමාලෝචන මණ්ඩලය – 2023
ආවරණ ලිපියEnglishසිංහලதமிழ்
ස්ථාන මාරු තීරණ – පර්යේෂණ ධාරාවEnglishසිංහලதமிழ்
ස්ථාන මාරු තීරණ – සංවර්ධන ධාරාවEnglishසිංහලதமிழ்

ශ්‍රී ලංකා කෘෂිකාර්මික සේවයේ විශේෂ ශ්‍රේණියේ ජ්‍යෙෂ්ඨතා ලේඛනය – 01.01.2022 දිනට වලංගු වන 

 ආවරණ ලිපියEnglishසිංහලதமிழ்
 ජ්‍යෙෂ්ඨතා ලේඛනයEnglishසිංහලதமிழ்

2003 අංක 22 දරන බීජ පනතේ 4 වන වගන්තියේ විධිවිධාන යටතේ ස්ථාපිත ජාතික බීජ සභාව මගින් බීජ කර්මාන්තයේ උන්නතිය උදෙසා වන යෝජනා කැඳවීම

දැන්වීම Englishසිංහලதமிழ்

බස්නාහිර පළාත් කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ තනතුර සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම

වැඩි විස්තර >>  secgov.wp.gov.lk වෙබ් අඩවියෙන්

කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදන තාක්ෂණය පිළිබද උසස් ජාතික ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව (NVQ 6) හැදෑරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා කෘෂිකර්ම විද්‍යාලවලට 2021/2023 අධ්‍යයන වර්ෂයට සිසුන් ඇතුළත් කර ගැනීමේ තරග විභාගය – 2022

ප්‍රතිඵල ලේඛණයEnglishසිංහලதமிழ்

ශ්‍රී ලංකා කෘෂිකර්ම සේවයේ වාර්ෂික ස්ථානමාරු (සංවර්ධන ධාරාව) – 2023 නිවරැදි කිරීමයි

සංශෝධන සහිත ලිපියEnglishසිංහලதமிழ்

2022/2023 වර්ෂය සඳහා ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණ සේවයේ කෘෂිකර්ම උපදේශක නිලධාරින්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු නියෝග දැනුම් දීම

දැන්වීම හා අයදුම්පතEnglishසිංහලதமிழ்

2022/2023 වර්ෂය සඳහා ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණ සේවයේ පර්යේෂණ සහකාර නිලධාරින්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු නියෝග දැනුම් දීම

දැන්වීම හා අයදුම්පතEnglishසිංහලதமிழ்

2022/2023 වර්ෂය සඳහා MT-01 තාක්ෂණ සහායක (ව්‍යාප්ති/ පර්යේෂණ/ සිවිල්/විදුලි/යාන්ත්‍රික)තනතුරු දරණ නිලධාරින්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු නියෝග දැනුම් දීම

දැන්වීම හා අයදුම්පතEnglishසිංහලதமிழ்

ශ්‍රී ලංකා කෘෂිකාර්මික සේවයේ වාර්ෂික ස්ථානමාරු මණ්ඩල තීරණ – 2023

ආවරණ ලිපියEnglishසිංහලதமிழ்
ස්ථාන මාරු තීරණ – පර්යේෂණ ධාරාවEnglishසිංහලதமிழ்
ස්ථාන මාරු තීරණ – සංවර්ධන ධාරාවEnglishසිංහලதமிழ்
අභියාචනා අයදුම්පතEnglishසිංහලதமிழ்

කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ විධායක සේවා ගණයේ නීති නිලධාරී තනතුර සඳහාවන බඳවා ගැනීමේ පටිපාටිය

සංශෝධන ලැයිස්තුවEnglishසිංහලதமிழ்

ශ්‍රී ලංකාවේ පලතුරු ක්ෂේත්‍රයට අදාල පාර්ශ්වකරුවන් ලියාපදිංචිය

‍ලියාපදිංචිවීම සඳහා මෙහි ඇති අයදුම්පත්‍ර ආකෘතිය පුරවා පහත සඳහන් ලිපිනයට හෝ විද්‍යුත් තැපෑල භාවිතයෙන් ලැබීමට සලස්වන්න.
දැන්වීමEnglishසිංහලதமிழ்
ආදර්ශ අයදුම්පතEnglishසිංහලதமிழ்

ශ්‍රී ලංකා කාෂිකාර්මික සේවයේ පුරප්පාඩු තනතුරුවල වැඩ බැලීම/ රාජකාරි ඉටු කිරීම/ රාජකාරි ආවරණය කිරීම සඳහා එකඟතාවය විමසීම

දැන්වීමEnglishසිංහලதமிழ்

කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදන තාක්ෂණය පිළිබඳ උසස් ජාතික ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවට (NVQ – 6) රජයේ නිලධාරීන් ශිෂ්‍යත්ව පදනම මත බඳවා ගැනීමේ තරඟ විභාගය (2021/2023 ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම)

ප්‍රතිඵල ලේඛණය Englishසිංහලதமிழ்

ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණ සේවයේ කෘෂිකර්ම උපදේශක තනතුරු දරණ නිලධාරීන්ගේ යෝජිත වාර්ෂික ස්ථාන මාරු දැනුම් දීම – 2022/2023

“2022/2023 වර්ෂය සඳහා ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණ සේවයේ කෘෂිකර්ම උපදේශක තනතුරු දරන නිලධාරින්ගේ යෝජිත වාර්ෂික ස්ථාන මාරු තීරණ දැනුම් දීම හා එම තීරණ සම්බන්ධ අභියාචනා භාර ගන්නා අවසාන දිනය 2022.10.17 වේ”
දැන්වීමEnglishසිංහලதமிழ்
වාර්ෂික ස්ථාන මාරු අභියාචනා අයදුම්පතEnglishසිංහලதமிழ்

ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණ සේවයේ කෘෂිකර්ම උපදේශක තනතුරේ විශේෂ ශ්‍රේණියට උසස් කිරීම – සේවා පළපුරුද්ද හා කුසලතාවය මත 

තාක්ෂණ සහායක (ව්‍යාප්ති/පර්යේෂණ/සිවිල්/විදුලි/යාන්ත්‍රික) තනතුරු දරණ නිලධාරීන්ගේ යෝජිත වාර්ෂික ස්ථාන මාරු දැනුම් දීම – 2022/2023 

දැන්වීමEnglishසිංහලதமிழ்
වාර්ෂික ස්ථාන මාරු අභියාචනා අයදුම්පතEnglishසිංහලதமிழ்

ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණ සේවයේ පර්යේෂණ සහකාර තනතුරු දරණ නිලධාරීන්ගේ යෝජිත වාර්ෂික ස්ථාන මාරු දැනුම් දීම – 2022/2023

දැන්වීමEnglishසිංහලதமிழ்
වාර්ෂික ස්ථාන මාරු අභියාචනා අයදුම්පතEnglishසිංහලதமிழ்

කෘෂිකර්ම උපදේශක විශේෂ ශ්‍රේණියේ තනතුරුවල රාජකාරි ආවරණය සඳහා පත් කිරීම

අයදුම්පත් කැඳවීමේ නිවේදනයEnglishසිංහලதமிழ்

කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ පැලෑටි ජාන සම්පත් මධ්‍යස්ථානය සඳහා සූර්යබල PV පද්ධතියක් සැලසුම් කිරීම, සැපයීම, සවිකිරීම, පරීක්ෂා කිරීම හා නඩත්තුව සඳහා මිල ගණන් කැදවනු ලැබේ.

මිල ගණන් කැඳවීමේ ලිපි කියවීම සඳහා පමණක් වෙබ් අඩවියේ පල කරන අතර බාගත කිරීම මුද්‍රණය හා පිටපත් කිරීම පිළිගනු නොලැබේ. කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉංජිනේරු අංශයේ ප්‍රධාන ඉංජිනේරු වෙතින් පුවත්පත් දැන්වීමේ සඳහන් පරිදි නැවත නොගෙවන ගාස්තුවක් තැම්පත් කිරීමෙන් අදාල ලිපි ලේඛන ලබාගත යුතුය.

දැන්වීම  Englishසිංහලதமிழ்

ගොවිපල් ලිපිකරු (සීමිත) තනතුරට බඳවා ගැනීම – ලකුණු ලැයිස්තුව

ලකුණු ලැයිස්තුවEnglishසිංහලதமிழ்

ශ්‍රී ලංකා කෘෂිකාර්මික සේවයේ වාර්ෂික ස්ථානමාරු – 2023

ස්ථාන මාරු පටිපාටිය අධ්‍යක්ෂකවරුන්ට දැන්වීමේ ලිපියEnglishසිංහලதமிழ்
ස්ථාන මාරු පටිපාටියEnglishසිංහලதமிழ்
ආකෘති පත්‍ර 01Englishසිංහලதமிழ்
ආකෘති පත්‍ර 02Englishසිංහලதமிழ்
ආකෘති පත්‍ර 03Englishසිංහලதமிழ்
ආකෘති පත්‍ර 04Englishසිංහලதமிழ்
ආකෘති පත්‍ර 05Englishසිංහලதமிழ்

ශ්‍රී ලංකා කෘෂිකාර්මික සේවයේ l වන ශ්‍රේණියේ අධ්‍යක්ෂ, දිස්ත්‍රික් කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ, ප්‍රධාන කෘෂිකර්ම විද්‍යාඥ හා අතිරේක අධ්‍යක්ෂ තනතුරු සඳහා අයදුම්පත් කැදවීම

අයදුම්පත් කැදවීමේ නිවේදනය English සිංහල தமிழ்
ආදර්ශ අයදුම්පත English සිංහල தமிழ்
ලකුණු යෝජනා ක්‍රමය – අධ්‍යක්ෂ, අතිරේක අධ්‍යක්ෂ තනතුරු සඳහා English සිංහල தமிழ்
ලකුණු යෝජනා ක්‍රමය – දිස්ත්‍රික් කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ තනතුරු සඳහා English සිංහල தமிழ்
ලකුණු යෝජනා ක්‍රමය – කෘෂිකර්ම විද්‍යාඥ තනතුරු සඳහා English සිංහල தமிழ்

ශ්‍රී ලංකාවේ පලතුරු ක්ෂේත්‍රයට අදාල පාර්ශ්වකරුවන් ලියාපදිංචිය

‍ලියාපදිංචිවීම සඳහා මෙහි ඇති අයදුම්පත්‍ර ආකෘතිය පුරවා පහත සඳහන් ලිපිනයට හෝ විද්‍යුත් තැපෑල භාවිතයෙන් 2022.07.31 වනදාට පෙර ලැබීමට සලස්වන්න.
දැන්වීම English සිංහල தமிழ்
ආදර්ශ අයදුම්පත English සිංහල தமிழ்
ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණ සේවයේ කෘෂිකර්ම උපදේශක/පර්යේෂණ සහකාර/ ඉංජිනේරු සහකාර තනතුරු දරණ නිලධාරීන්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු අයදුම්පත් (2022/2023) කැඳවනු ලැබේ. අයදුම්පත් භාර ගන්නා අවසාන දිනය 2022.07.31 වේ.
ස්ථාන මාරු කැඳවීමේ ලිපිය English සිංහල தமிழ்
නිලධාරීන් විසින් ඉදිරිපත් කළ යුතු වාර්ෂික ස්ථාන මාරු අයදුම්පත English සිංහල தமிழ்
ස්ථාන මාරු පටිපාටිය English සිංහල தமிழ்
දුෂ්කර සේවා ස්ථාන වල නාම ලේඛනය (ස්ථාන මාරු පටිපාටියේ උපලේඛනය 1) English සිංහල தமிழ்
නිලධාරීන්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු අයදුම්පත් උපලේඛනය (නිලධාරීන්ගේ වර්තමාන සේවා ස්ථානයේ සේවා කාලයේ ජ්‍යෙෂ්ඨතාවය අනුව සකස් කරන්න) English සිංහල தமிழ்
එකම සේවා ස්ථානයේ සේවා කාලය වසර පහක් සම්පුර්ණ කර ඇතත්, වාර්ෂික ස්ථානමාරු අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කර නැති නිලධාරීන්ගේ නාම ලේඛනය English සිංහල தமிழ்

තාක්ෂණ සහායක සේවා ගණවල (ව්‍යාප්ති /පර්යේෂණ/සිවිල්/විදුලි/යාන්ත්‍රික )තනතුරු දරන නිලධාරීන්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු අයදුම්පත් (2022/2023)කැදවනු ලැබේ. අයදුම්පත් බාරගන්නා අවසන් දිනය 2022.07.31 වේ.

ස්ථාන මාරු කැඳවීමේ ලිපිය English සිංහල தமிழ்
නිලධාරීන් විසින් ඉදිරිපත් කළ යුතු වාර්ෂික ස්ථාන මාරු අයදුම්පත English සිංහල தமிழ்
ස්ථාන මාරු පටිපාටිය English සිංහල தமிழ்
දුෂ්කර සේවා ස්ථාන වල නාම ලේඛනය (ස්ථාන මාරු පටිපාටියේ උපලේඛනය 1) English සිංහල தமிழ்
නිලධාරීන්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු අයදුම්පත් උපලේඛනය (නිලධාරීන්ගේ වර්තමාන සේවා ස්ථානයේ සේවා කාලයේ ජ්‍යෙෂ්ඨතාවය අනුව සකස් කරන්න) English සිංහල தமிழ்
එකම සේවා ස්ථානයේ සේවා කාලය වසර පහක් සම්පුර්ණ කර ඇතත්, වාර්ෂික ස්ථානමාරු අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කර නැති නිලධාරීන්ගේ නාම ලේඛනය English සිංහල தமிழ்

තාක්ෂණ සහයක නිලධාරීන්ගේ වාර්ෂික ස්ථානමාරු අයදුම්පත් කැඳවීම – 2022 / 2023

තාක්ෂණ සහායක සේවා ගණවල (ව්‍යාප්ති /පර්යේෂණ /සිවිල් /විදුලි යාන්ත්‍රික) තනතුරු දරණ නිලධාරීන්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු අයදුම්පත් (2022/2023) කැඳවනු ලැබේ. අයදුම්පත් භාරගන්නා අවසාන දිනය 2022.07.31 වේ.
2022 ස්ථාන මාරු යෝජනා අවලංගු කිරීමේ ලිපිය – කෘෂිකර්ම උපදේශක English සිංහල தமிழ்
2022 ස්ථාන මාරු යෝජනා අවලංගු කිරීමේ ලිපිය – පර්යේෂණ සහකාර English සිංහල தமிழ்
2022 ස්ථාන මාරු යෝජනා අවලංගු කිරීමේ ලිපිය – තාක්ෂණ සහායක English සිංහ தமிழ்

ASDA 2022 සඳහා පර්යේෂණ පත්‍රිකා ඉදිරිපත් කිරීමේ අවසන් දිනය දීර්ඝ කිරීම සම්බන්ධවයි

ASDA 2022 සඳහා පර්යේෂණ පත්‍රිකා ඉදිරිපත් කිරීමේ අවසන් දිනය 2022 ජුනි මස 10 වන දින දක්වා දීර්ඝ කර ඇත.  
 
ASDA 2022 සඳහා පර්යේෂණ පත්‍රිකා ඉදිරිපත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වන සියලුම අපේක්ෂක මහත්ම මහත්මීන් ඉහත සඳහන් දිනට හෝ ඊට ප්‍රථම අදාල පත්‍රිකා ASDA නිල වෙබ් අඩවිය මගින් ලබා දී ඇති මාර්ගගත ක්‍රමය  ඔස්සේ ඉදිරිපත් කරන ලෙස කාරුණිකව දන්වා සිටිමු.
පළතුරු බෝග පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ආයතනයේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ) තනතුරේ රාජකාරි ආවරණය කිරීම සඳහා එකඟතාවය විමසීම

ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණ සේවයේ පර්යේෂණ සහකාර තනතුරේ විශේෂ ශ්‍රේණියට සේවා පළපුරුද්ද හා කුසලතාවය මත උසස් කිරීම

අයදුම්පත් කැඳවීමේ නිවේදනය සහ ආදර්ශ අයදුම්පත බාගත කර ගන්න English සිංහල தமிழ்

ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණ සේවයට අයත් I ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන්ගේ ජ්‍යෙෂ්ඨතා ලේඛනය - 2021.12.31 දිනට වලංගුවන

 ආවරණ ලිපිය English සිංහල தமிழ்
 ජ්‍යෙෂ්ඨතා ලේඛනය English සිංහල தமிழ்

ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණ සේවයේ හා MT – 01 තාක්ෂණ සහයක වාර්ෂික ස්ථානමාරු අවලංගු කිරීම -2022

2022 වර්ෂය සඳහා ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණ සේවයේ කෘෂිකර්ම උපදේශක / පර්යේෂණ සහකාර හා MT – 01 තාක්ෂණ සහයක (ව්‍යාපෘති / පර්යේෂණ / සිවිල් / විදුලි / යාන්ත්‍රික) තනතුරු දරණ නිලධාරීන්ගේ යෝජිත වාර්ෂික ස්ථාන මාරු යෝජනා අවලංගු කර ඇත.
2022 ස්ථාන මාරු යෝජනා අවලංගු කිරීමේ ලිපිය – කෘෂිකර්ම උපදේශක English සිංහල தமிழ்
2022 ස්ථාන මාරු යෝජනා අවලංගු කිරීමේ ලිපිය – පර්යේෂණ සහකාර English සිංහල தமிழ்
2022 ස්ථාන මාරු යෝජනා අවලංගු කිරීමේ ලිපිය – තාක්ෂණ සහායක English සිංහ தமிழ்

ශ්‍රී ලංකා කෘෂිකාර්මික සේවයේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු අභියාචනා සමාලෝචන මණ්ඩල තීරණ - 2022

අභියාචනා තීරණ ආවරණ ලිපිය English සිංහල தமிழ்
වාර්ෂික ස්ථානමාරු අභියාචනා තීරණ – (කෘෂි පර්යේෂණ) English සිංහල தமிழ்
වාර්ෂික ස්ථානමාරු අභියාචනා තීරණ – (කෘෂි සංවර්ධන) English සිංහල தமிழ்

විවිධ පාර්ශ්වයන්ගේ සහයෝගය ඇතිව නව නිපැයුම්කරුවන් සාර්ථක ව්‍යවසායකයින් බවට බලගැන්වීමේ ව්‍යාපෘතිය - 2022

අයදුම්පත් භාරගන්නා අවසාන දිනය 2022.03.31 දින දක්වා දිර්ඝ කරන ලදී.
ව්‍යාපෘතිය සඳහා වන  නිවේදනය English සිංහල தமிழ்
අයදුම්පත සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා වන උපදෙස් පත්‍රිකාව English සිංහල தமிழ்
ව්‍යපෘතිය සඳහා වන අයදුම්පත – 2022 English සිංහල தமிழ்
2022 වර්ෂය සඳහා තාක්ෂණ සහායක නිලධාරීන්ගේ යෝජිත ස්ථාන මාරු දැනුම් දීම – සංශෝධනය English සිංහ தமிழ்

2022 වර්ෂයට අදාළව යෝජිත වාර්ෂික ස්ථාන මාරු දැනුම් දීම –  ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණ සේවය

2022 වර්ෂය සඳහා ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණ සේවයේ කෘෂිකර්ම උපදේශක / පර්යේෂණ සහකාර හා MT – 01 තාක්ෂණ සහයක (ව්‍යාපෘති / පර්යේෂණ / සිවිල් / විදුලි / යාන්ත්‍රික) තනතුරු දරණ නිලධාරීන්ගේ යෝජිත වාර්ෂික ස්ථාන මාරු තීරණ දැනුම් දීම හා එම තීරණ සම්බන්ධ අභියාචනා භාර ගන්නා අවසාන දිනය 2022.03.07 වේ.
2022 ස්ථාන මාරු තීරණ දැනුම් දීමේ ලිපිය – කෘෂිකර්ම උපදේශක English සිංහල தமிழ்
2022 ස්ථාන මාරු තීරණ දැනුම් දීමේ ලිපිය – පර්යේෂණ සහකාර English සිංහල தமிழ்
2022 ස්ථාන මාරු තීරණ දැනුම් දීමේ ලිපිය – තාක්ෂණ සහායක English සිංහ தமிழ்

ශ්‍රී ලංකා කෘෂිකාර්මික සේවයේ I ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් විශේෂ ශ්‍රේණියට උසස් කිරීම

ශ්‍රී ලංකා කෘෂිකාර්මික සේවයේ I ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් විශේෂ ශ්‍රේණියට උසස් කිරීම සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීමේ නිවේදනය English සිංහල தமிழ்
ශ්‍රී ලංකා කෘෂිකාර්මික සේවයේ I ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් විශේෂ ශ්‍රේණියේ තනතුරු සඳහා ආදර්ශ අයදුම්පත English සිංහල தமிழ்

2022 වාර්ෂික ස්ථාන මාරු වීම් (සංශෝධන) - ශ්‍රී ලංකා කෘෂිකාර්මික සේවය

2022 වාර්ෂික ස්ථාන මාරු වීම් නිවේදනය English සිංහල தமிழ்

කෘෂිකර්ම ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව (NVQ - 6) සඳහා ශිෂ්‍යත්ව පදනම මත රජයේ නිලධාරීන් බඳවා ගැනීම

බඳවා ගැනීමේ නිවේදනය English සිංහල தமிழ்
ආදර්ශ ඉල්ලුම් පත්‍රය English සිංහල தமிழ்

ශ්‍රී ලංකා කෘෂිකාර්මික සේවයේ III ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීමේ සීමිත තරඟ විභාගය

අයදුම්පත් භාරගන්නා අවසාන දිනය 2022.01.18 දින දක්වා දිර්ඝ කරන ලදී.
අයදුම්පත් භාර ගැනීමේ අවසන් දිනය දිර්ඝ කිරීමේ ගැසට් නිවේදනය – 2022.01.18 දක්වා English සිංහල தமிழ்

නව කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශ ලේකම් රාජකාරි අරඹයි

ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණ සේවයට අයත් 1 පන්තියේ නිලධාරීන්ගේ ජ්‍යෙෂ්ඨතා ලේඛනය - 2021.11.30 දිනට වලංගුවන

 ආවරණ ලිපිය English සිංහල தமிழ்
 ජ්‍යෙෂ්ඨතා ලේඛනය English සිංහල தமிழ்

2022 වාර්ෂික ස්ථාන මාරු වීම්  – ශ්‍රී ලංකා කෘෂිකාර්මික සේවය

2022 වාර්ෂික ස්ථාන මාරු වීම් ආවරණ ලිපිය English සිංහල தமிழ்
2022 වාර්ෂික ස්ථාන මාරු වීම් අභියාචනා අයදුම්පත්‍රය English සිංහල தமிழ்
2022 වාර්ෂික ස්ථාන මාරු තීරණ – කෘෂි සංවර්ධන ධාරාව English සිංහ தமிழ்
2022 වාර්ෂික ස්ථාන මාරු තීරණ – කෘෂි පර්යේෂණ ධාරාව English සිංහ தமிழ்

ශ්‍රී ලංකා කෘෂිකාර්මික සේවයේ III ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීමේ සීමිත තරඟ විභාගය

ගැසට් නිවේදනය English සිංහල தமிழ்
සීමිත අයදුම්කරුවන්ගේ නාමලේඛනය – 2015 English සිංහල தமிழ்

ASDA සම්මාන අයදුම්පත්‍ර භාරගැනීමේ අවසාන දිනය දීර්ඝ කෙරේ.

ASDA සම්මාන අයදුම්පත්‍ර භාරගැනීමේ අවසාන දිනය දීර්ඝ කිරීමට ASDA කමිටුව මගින් තීරණය කර ඇත. එබැවින්, අයදුම්පත්‍ර භාර නොදුන් නිලධාරීන්, 2021 නොවැම්බර් 26 හෝ ඊට පෙර තම අයදුම්පත්‍රය ඉදිරිපත් කරන ලෙස මෙම කමිටුව මඟින් දන්වා සිටී.

අඟුණුකොළපැලැස්ස මාෂ හා තෙල් භෝග පර්යේෂණ හා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය සඳහා 4WD රෝද හතර ට්‍රැක්ටරයක් මිලදී ගැනීමට ලංසු කැඳවනු ලැබේ.

4WD රෝද හතර ට්‍රැක්ටරයක් මිලදී ගැනීමට අදාළ ලංසු සඳහා ආරාධනය මෙතැනින් බාගන්න. English සිංහල தமிழ்

2022 වාර්ෂික ස්ථාන මාරු වීම් නිවේදනය (ඒකාබද්ධ සේවයේ කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී සේවය හා සංවර්ධන නිලධාරී සේවය)

ඉහත ‍සේවාවන් සඳහා 2022 ට අදාළ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු වීම් නිවේදනය මෙතැනින් බාගන්න. English සිංහල தமிழ்

2021/22 මභ කන්නයට අදාල  අන්තර්කාලීන පො‍හොර මාර්ගෝපදේශය

2021/22 මභ කන්නයට අදාල  අන්තර්කාලීන පො‍හොර මාර්ගෝපදේශය මෙතැනින් බාගන්න. English සිංහල தமிழ்

ජාතික කෘෂිකර්ම ප්‍රතිපත්ති කෙටුම්පත අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතියට

ජාතික කෘෂිකර්ම ප්‍රතිපත්තියට අදාළව සකස්වුණු කෘෂිකර්ම ප්‍රතිපත්ති කෙටුම්පත පසුගියදා කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතා හට පිලිගන්වනු ලැබිණි. ඒ ප්‍රතිපත්ති සම්පාදන කමිටුවේ සාමාජිකයන් විසිනි.

කෘෂිකර්මාන්තයේ ඉදිරි උන්නතිය වෙනුවෙන් මෙම ජාතික කෘෂිකර්ම ප්‍රතිපත්තිය සකස් කෙරෙන අතර ඒ සදහා වන කමිටුව පත්කෙරුනේ මෙම වසර ආරම්භයේදීය.

වැඩි විස්තර සඳහා …

කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ ගොවිපළවල් 27 ක් නවීකරණයට සැලසූම්

දිවයින පුරා පිහිටි කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් ගොවිපළවල් 27 ක් සංවර්ධනය කිරීමට අවශ්‍ය පියවර ගන්නා බව කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ආචාර්ය අජන්ත ද සිල්වා මහතා පවසයි.

වැඩි විස්තර සඳහා …

දෙමුහුන් බීජ නිෂ්පාදනයට රජය සහ පුද්ගලික අංශය අත්වැල් බැදගනී

රජය සහ පෞද්ගලික අංශය ඒකාබද්ධ වෙමින් රටට අවශ්‍ය දෙමුහුන් බීජ නිෂ්පාදනය සදහා සැලසුම් සකස් කර ඇති බව කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි. මෙරටට අවශ්‍ය බීජ රට තුළම නිෂ්පාදන කිරීමේ වැඩපිලිවෙල යටතේ මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීමට අපේක්ෂිතය.

වැඩි විස්තර සඳහා …

කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවට නව අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වරයෙක්..

කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ නව අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ලෙස ආචාර්ය අජන්ත ද සිල්වා මහතා රාජකාරි ආරම්භ කළේය. එම පත්කිරීමට අදාළ පත්වීම් ලිපිය කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතා විසින් නව අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා වෙත පසුගියදා ලබා දෙන ලදී.

වැඩි විස්තර සඳහා …

රජයේ හරිත මෙහෙයුමට පළාත් පාලන ආයතනත් එක්වෙයි

කාබනික පොහොර ජාතික අවශ්‍යතාවය ඉටු කිරීම සදහා පළාත් පාලන ආයතන ද එක්ව කටයුතු කිරීමට සූදානම් බව රජය පවසයි. මෙම කර්තව්‍ය සදහා පළාත් පාලන ප්‍රධානීන් සියලුදෙනා මේ වන විටත් වැඩමුලුවක් පවත්වා දැනුවත් කර තිබේ. වැඩමුලුව සදහා රජයට සම්බන්ද පළාත් පාලන ආයතනවල නගරාධිපතිවරුන්, ප්‍රාදේශීය සභා සභාපතිවරුන් එක්ව ති‍බේ.

වැඩි විස්තර සඳහා …

හරිත රටක් වස විෂ නැති හෙටක්

කාබනික පොහොර නිෂ්පාදකයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ ජාතික වැඩපිළිවෙළ

වැඩි විස්තර සඳහා …

ජාතික කාබනික පොහොර නිෂ්පාදකයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ වැඩසටහන සඳහා ලියාපදිංචි වීමේ පෝරමය මෙතැනින් බාගන්න. English සිංහල தமிழ்

නීති විරෝධී පළිබෝධනාශක බෙදා හැරීම

නීති විරෝධී පළිබෝධනාශක නිෂ්පාදන දිවයිනේ බෙදා හැරීම පිළිබඳ නිවේදනය. English සිංහල தமிழ்

දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රකාශන මුද්‍රණය කර බෙදා හැරීම

කෘෂිකර්ම දෙපර්තෙමෙන්තුවේ ප්‍රකාශන සියල්ල මෙම වෙබ් අඩවියෙන් බාගත කරගත හැක. එම ප්‍රකාශන සමාජ සුභ සිද්ධිය වෙනුවෙන් මුද්‍රණය කර බෙදාහැරීමට පෙර අධ්‍යක්ෂ (තොරතුරු හා සන්නිවෙදන), ජාතික කෘෂි තොරතුරු සන්නිවේදන මධ්‍යස්ථානය, ගන්නොරුව පූර්ව දැනුවත් කිරීමටත් මුද්‍රණය කර බෙදාහැරීමට අවසර ලබාගැනීමටත් කාරුණික වන්න.

ශ්‍රී ලංකා කෘෂිකාර්මික සේවයේ 1 ශ්‍රේණියේ ජ්‍යෙෂ්ඨතා ලේඛනය

 ආවරණ ලිපියEnglishසිංහලதமிழ்
 ජ්‍යෙෂ්ඨතා ලේඛනයEnglishසිංහලதமிழ்