කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රාථමික අර්ධ ශිල්පීය (PL-2) සේවා ගණයේ පුරප්පාඩු

 

  • අයදුම් පත්‍රය - විවෘත     pdf
  • අයදුම් පත්‍රය - සීමිත     pdf

 

 

 

PL-2 තනතුරුවලට බඳවා ගැනීමේ අධ්‍යාපන සුදුසුකම් සංශෝධනය කිරීම

 

pdf