කාබනික වගාව

පරිසර හිතකාමී කාබනික වී ගොවිතැන

කාබනික එළවළු වගාව

කාබනික එළවළු වගා කිරීම

සරු පිරි ගෙවත්තක්

කුඹුරු පසෙහි කාබනික සංයුතිය වැඩිකළ හැකි පහසු ක්‍රමයක්

ගෙවතු වගාව

කාබනික පොහොර භාවිතය

කාබනික පොහොර සකසා ගනිමු

ගුණාත්මයෙන් ඉහල කොම්පෝස්ට් පොහොර සාදමු

කොම්පෝස්ට් නිශ්පාදනය

කාබනික පොහොර භාවිතය

කොම්පෝස්ට් නිශ්පාදනයට බලපාන සාධක

කොම්පෝස්ට් දියරය

 

 

ගැඩවිලි පණුවන් භාවිතයෙන් කොම්පෝස්ට් හා දියර පොහොර නිශ්පාදනය

 

 

කොම්පෝස්ට් නිශ්පාදනයේ පියවර

 

 

සවිවර පසකට දහයියා අඟුරු

 

 

දශපර්ණ කශාය

 

 

යන්ත්‍ර භාවිතය මගින් කොම්පෝස්ට් පොහහොර කර්මාන්තය දියුණු කිරීම

 

 


 
පළිබෝධ පාලනය

පළිබෝධනාශකයක් ලෙස අනෝදා ඇට ජල නිස්සාරකය

පළිබෝධ මර්ධනය සඳහා කොහොඹ ඇට ජල නිස්සාරකය

ඒකාබද්ධ පළිබෝධ පාලනය

වැඩි විස්තර සඳහා

කෘමිනාශක වෙනුවට මකුළුවන්

Department of Agriculture,

P.O.Box. 01, Peradeniya

T.P. No : 081- 2388331 / 32/ 34

 Fax : 081- 2388042