Sinhala: SCS – Contact us

බී.ස.සේ. ප්‍රාදේශීය කාර්යාල

ලිපිනය – බීජ සහතික කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය, කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව, අලුත්තරම

විද්‍යුත් තැපෑල- scsalureo@gmail.com

දුරකථන අංකය – +94 55 2258294

ලිපිනය: බීජ සහතික කිරීමේ සේවය, ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය, කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව, කරදියානාරු.

දුරකථන: +94 65 2056008

විද්‍යුත් තැපෑල – scskaradiyanaru@gmail.com

ලිපිනය – බීජ සහතික කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය, කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව, මහඉලුප්පල්ලම

විද්‍යුත් තැපෑල – scsmilreo@gmail.com

දුරකථන අංකය – +94 25 2249260

ලිපිනය – බීජ සහතික කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය, කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව, බතලගොඩ

විද්‍යුත් තැපෑල – scsbgdreo@gmail.com

දුරකථන අංකය – +94 37 2259241

ලිපිනය – බීජ සහතික කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය, කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව, බිබිල

විද්‍යුත් තැපෑල – scsbibreo@gmail.com

දුරකථන අංකය – +94 55 2265706

ලිපිනය -O.I.C. , SCS ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය, පළමු මහල, කච්චේරි, අම්පාර

විද්‍යුත් තැපෑල – scsmalreo@gmail.com

දුරකථන අංකය – +94 63 2223870

ලිපිනය – ස්ථානභාර නිලධාරී, බීජ සහතික කිරීමේ සේවය, පළතුරු කර්මාන්තශාලා පාර, නාරහෙන්පිට, කොළඹ 05

විද්‍යුත් තැපෑල – scscolreo@gmail.com

දුරකථන අංකය – +94 11 2081176

ලිපිනය – බීජ සහතික කිරීමේ සේවාව, කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව, ලබුදුව, අක්මීමන

විද්‍යුත් තැපෑල – scslabuduwa@gmail.com

දුරකථන අංකය – +94 91 2248051

 

ලිපිනය – බීජ සහතික කිරීමේ සේවාව, ගබාඩා වීදිය, මාතර

විද්‍යුත් තැපෑල – scsmatreo@gmail.com

දුරකථන අංකය – +94 71 8149561

ලිපිනය – ස්ථානභාර නිලධාරි, බීජ සහතික කිරීමේ සේවය, ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථානය, මතුගම

විද්‍යුත් තැපෑල – scsmathugama@gmail.com

දුරකථන අංකය – +94 34 2248588

ලිපිනය – බීජ සහතික කිරීමේ සේවා ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය, කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව, රිකිලගස්කඩ

විද්‍යුත් තැපෑල – scsrik@gmail.com

දුරකථන අංකය – +94 81 2365282

ලිපිනය – බීජ සහතික කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය, කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව, නිකවැරටිය

විද්‍යුත් තැපෑල – scsnikawaratiya@gmail.com

දුරකථන අංකය – +94 37 2260309

ලිපිනය – බීජ සහතික කිරීමේ සේවය, මහනුවර පාර, කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව, වවුනියා

විද්‍යුත් තැපෑල – scsvavreo@gmail.com

දුරකථන අංකය – +94 24 2224592

 

ලිපිනය – බීජ සහතික කිරීමේ සේවය, ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය, කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව, ඒ 9 පාර, පරන්තන්

විද්‍යුත් තැපෑල – scsrgparanthan@gmail.com

දුරකථන අංකය – +94 21 2280270

ලිපිනය – බීජ සහතික කිරීමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය, කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව, පොලොන්නරුව

විද්‍යුත් තැපෑල – scspolreo@gmail.com

දුරකථන අංකය – +94 27 2222119

ලිපිනය – බීජ සහතික කිරීමේ සේවාව, ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය, කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව, නීරවේලි දකුණ, නීරවේලි, යාපනය

විද්‍යුත් තැපෑල – scsjafreo@gmail.com

දුරකථන අංකය – +94 21 2231926

ලිපිනය – බීජ සහතික කිරීමේ සේවා ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය, කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව, මුරුන්කන්

විද්‍යුත් තැපෑල – scsmurreo@gmail.com

දුරකථන – +94 24 2224592

ලිපිනය – බීජ සහතික කිරීමේ සේවා ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය, කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව, පැල්වෙහෙර

විද්‍යුත් තැපෑල – scspelreo@gmail.com

දුරකථන අංකය – +94 66 2284138

ලිපිනය – බීජ සහතික කිරීමේ සේවය, ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය, කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව, කන්තලේ

විද්‍යුත් තැපෑල – scskanreo@gmail.com

දුරකථන අංකය – +94 26 223434

ලිපිනය – බීජ සහතික කිරීමේ සේවා ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය, කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව, පැල්මඩුල්ල

විද්‍යුත් තැපෑල – scspalreo@gmail.com

දුරකථන අංකය – +94 45 2274163

ලිපිනය – බීජ සහතික කිරීමේ සේවා ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය, කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව, සීතාඑළිය

විද්‍යුත් තැපෑල – scssiereo@gmail.com

දුරකථන අංකය – +94 52 2222867

ලිපිනය – බීජ සහතික කිරීමේ සේවා ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය, කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව, බට අත

විද්‍යුත් තැපෑල – scsbatreo@gmail.com

දුරකථන අංකය – +94 47 2226039

ලිපිනය – බීජ සහතික කිරීමේ සේවා ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය, කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව, කුණ්ඩසාලේ

විද්‍යුත් තැපෑල – scskunreo@gmail.com

දුරකථන අංකය – +94 81 2422142

ලිපිනය – බීජ සහතික කිරීමේ සේවා ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය, කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව, හිඟුරක්ගොඩ

විද්‍යුත් තැපෑල – scshinreo@gmail.com

දුරකථන අංකය – +94 27 2246319

පශ්චාත් පාලන ඒකක

ලිපිනය – පශ්චාත් පාලන 1, බීජ සහතික කිරීමේ සේවාව, ගන්නෝරුව

විද්යුත් තැපෑල –

දුරකථන අංකය – +94 71 8339807

ලිපිනය – පශ්චාත් පාලන 4, බීජ සහතික කිරීමේ සේවාව, මහඉලුප්පල්ලම

විද්යුත් තැපෑල –

දුරකථන අංකය – +94 71 8452242

ලිපිනය – පශ්චාත් පාලන 2, බීජ සහතික කිරීමේ සේවාව, පේරාදෙණිය

විද්යුත් තැපෑල –

දුරකථන අංකය – +94 81 3753529

ලිපිනය – පශ්චාත් පාලන 5, බීජ සහතික කිරීමේ සේවාව, බට අත

විද්යුත් තැපෑල –

දුරකථන අංකය – +94 71 9209845

ලිපිනය – පශ්චාත් පාලන 3, බීජ සහතික කිරීමේ සේවාව, සීතාඑළිය

විද්‍යුත් තැපෑල – scsseethaeliya@gmail.com

දුරකථන අංකය – +94 76 2904404

ලිපිනය – පශ්චාත් පාලන 6, බීජ සහතික කිරීමේ සේවාව, පරන්තන්

විද්‍යුත් තැපෑල – scsrgparanthan@gmail.com

දුරකථන අංකය – +94 77 6827515

බීජ පරික්ෂණාගාර

ලිපිනය – බීජ පරීක්ෂණාගාරය, කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව, මහඉලුප්පල්ලම

විද්‍යුත් තැපෑල – scsmirstl@gmail.com

දුරකථන අංකය – +94 25 2249135

ලිපිනය – බීජ පරීක්ෂණාගාරය , කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව, බට අත

විද්‍යුත් තැපෑල – scsbatstl@gmail.com

දුරකථන අංකය – +94 47 2227165

ලිපිනය – සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ, බීජ පරීක්ෂණාගාරය, කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව, අලුත්තරම, මහියන්ගනය

විද්‍යුත් තැපෑල – stldoaalu@gmail.com

දුරකථන අංකය – +94 55 2258292

ලිපිනය – බීජ පරීක්ෂණාගාරය, කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව, ඒ 9 පාර, පරන්තන්

විද්‍යුත් තැපෑල – scsparstl@gmail.com

දුරකථන අංකය – +94 21 2280260

ලිපිනය – සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ, තැ.පෙ.26, ගන්නෝරුව, පේරාදෙණිය

විද්‍යුත් තැපෑල – scsganstl@gmail.com

දුරකථන අංකය – +94 81 2388142

බීජ සෞඛ්‍ය පරීක්ෂණ ඒකකය

ලිපිනය – බීජ සෞඛ්‍ය පරීක්ෂණ ඒකකය, ගන්නෝරුව

විද්‍යුත් තැපෑල – seedhealth@yahoo.com

දුරකථන අංකය – +94 71 8098366