දැක්ම
යහපාලනය තුළින් කෘෂිකාර්මික විශිෂ්ඨත්වයට
මෙහෙවර
යහපාලනයෙන් හා මානව සම්පත් කළමනාකරණය තුලින් සියළු ආයතන හා සම්පත් මනාව සම්බන්ධීකරණය කරමින් කෘෂිකාර්මික විශිෂ්ඨත්වය ලඟා කර ගැනීම උදෙසා තෘප්තිමත් සේවාවක් සැලසීම