Supplier Registration – ta

2023 ற்கான வழங்குநர்களை பதிவு செய்தல்

விவசாய திணைக்களம் பேராதெனிய – 2023 ற்கான வழங்குநர்களை பதிவு செய்தல் – அறிவித்தல்Englishසිංහලதமிழ்
விவசாய திணைக்களத்தின் 2023 ற்கான வழங்குநர்களை பதிவுசெய்தல் (விண்ணப்பம்)Englishසිංහලதமிழ்
விவசாய திணைக்களத்தின் சிவில் கட்டுமானம் மற்றும் பராமரிப்பு பணிகளுக்கான ஒப்பந்ததாரர்களின் பதிவு – 2023Englishසිංහලதமிழ்
விவசாய திணைக்களத்தின் வாகனம் மற்றும் இயந்திரங்களைப் பழுது பார்ப்பதற்கான கேரேஜ் பதிவு செய்வதற்கான விண்ணப்பம் – 2023Englishසිංහලதமிழ்
விவசாய திணைக்களம் பேராதெனிய – 2022 ற்கான வழங்குநர்களை பதிவு செய்தல் – அறிவித்தல்Englishසිංහලதமிழ்
விவசாய திணைக்களத்தின் 2020 ற்கான வழங்குநர்களை பதிவுசெய்தல் (விண்ணப்பம்)Englishසිංහලதமிழ்
விவசாய திணைக்களத்தின் வாகனம் மற்றும் இயந்திரங்களைப் பழுது பார்ப்பதற்கான கேரேஜ் பதிவு செய்வதற்கான விண்ணப்பம்Englishසිංහලதமிழ்
விவசாய திணைக்களத்தின் சிவில் கட்டுமானம் மற்றும் பராமரிப்பு பணிகளுக்கான ஒப்பந்ததாரர்களின் பதிவு – 2022Englishසිංහලதமிழ்

பதிவு செய்யப்பட்ட வழங்குனர்கள்

1. எழுது பொருள்கள்Englishසිංහලதமிழ்
2. அலுவலக உபகரணங்கள் மற்றும் தளபாடங்கள்Englishසිංහලதமிழ்
3.  மின்சார உபகரணங்கள்Englishසිංහලதமிழ்
4.  ஆடியோ காட்சி / கேட்பொலிக்காட்சிEnglishසිංහලதமிழ்
5.  ஆய்வுகூட உபகரணங்கள் மற்றும் இரசாயனங்கள்Englishසිංහලதமிழ்
6.  விவசாய உபகரணம் மற்றும் பொருட்கள்Englishසිංහලதமிழ்
7. துணிகள்Englishසිංහලதமிழ்
8.  மோட்டார் உதிரி பாகங்கள்Englishසිංහලதமிழ்
9. நுகர்வு பொருட்கள்Englishසිංහලதமிழ்
10. கட்டிடப்பொருட்கள்Englishසිංහලதமிழ்
11. அச்சிடும் பொருள்Englishසිංහලதமிழ்
12. வேறு  வழங்குநர்கள்Englishසිංහලதமிழ்
13.  இயந்திர உற்பத்தி மற்றும் மூலப்பொருட்கள்Englishසිංහලதமிழ்
14.  காவல் மற்றும் துப்புரவு சேவைEnglishසිංහලதமிழ்
15. அலுவலக அடையாள அட்டைகளை  அச்சிடுதல்Englishසිංහලதமிழ்
16. சிவில் நிர்மாணிப்புக்கள் மற்றும் பராமரிப்பு வேலைகளுக்காக ஒப்பந்தகாரர்கள்Englishසිංහලதமிழ்
17. தானியங்கியல் சேவைகள்Englishසිංහලதமிழ்
18. மின்னியல் மற்றும் ஏனைய சேவைகள்Englishසිංහලதமிழ்
A-விநியோகம் 2023
1. காகிதாதிகள்    Englishසිංහලதமிழ்
2. அலுவலக உபகரணங்கள் மற்றும் தளபாடங்கள்Englishසිංහලதமிழ்
3. மின்  உபகரணங்கள்Englishසිංහලதமிழ்
4. செவிப்புலக் காட்சிச் சாதனங்கள்Englishසිංහලதமிழ்
5. ஆய்வுகூட உபகரணங்கள் மற்றும் இரசாயனப் பொருட்கள்Englishසිංහලதமிழ்
6. விவசாய உபகரணங்கள் மற்றும் பொருட்கள்Englishසිංහලதமிழ்
7. ஆடைகள்Englishසිංහලதமிழ்
8. மோட்டார் உதிரிப் பாகங்கள்Englishසිංහලதமிழ்
9. நுகர்வுப்  பொருட்கள்Englishසිංහලதமிழ்
10. கட்டிடப் பொருட்கள்Englishසිංහලதமிழ்
11. அச்சிடும் பொருட்கள்Englishසිංහලதமிழ்
12. வேறு  விநியோகங்கள்Englishසිංහලதமிழ்
13. தொழிநுட்ப உற்பத்திகள் மற்றும் மூலப்பொருட்கள்Englishසිංහලதமிழ்
14. சுகநலன் பேண் மற்றும் துப்புரவுச் சேவைகள்Englishසිංහලதமிழ்
15. உத்தியோகபூர்வ அடையாள அட்டைகளைத் தயாரித்தல்Englishසිංහලதமிழ்
16. அலங்காரப் பூஞ்செடிகளை வழங்குதல்Englishසිංහලதமிழ்
17. விதைகளைப் பொதி செய்தல்Englishසිංහලதமிழ்
18. பழ விதைகளை வழங்குதல்Englishසිංහලதமிழ்
19. ஒட்டுக் கன்றுகளுக்கான பிளாஸ்டிக் சாடிகள், பொலித்தீன்,
ஸ்ரிகர்கள் ஆகியவற்றை வழங்குதல்
Englishසිංහලதமிழ்
B - சேவைகள் 2022
1. மோட்டார் வாகனம் சார் சேவைகள்Englishසිංහලதமிழ்
2. மின் உபகரணங்கள் மற்றும் கனிணி உபகரணங்களுக்கான (மின் மற்றும்
ஏனைய) சேவைகள்
Englishසිංහලதமிழ்
சிவில் நிர்மாணிப்புக்கள் மற்றும் பராமரிப்பு வேலைகளுக்காக ஒப்பந்தகாரர்கள் - 2022
1. ரூபா 1, 000, 000/- குறைவான  Englishසිංහලதமிழ்
2. ரூபா 1, 000, 000/- இருந்து ரூபா 2, 000, 000/- வரை  Englishසිංහලதமிழ்