Supplier Registration – ta

2023 ற்கான வழங்குநர்களை பதிவு செய்தல்

விவசாய திணைக்களம் பேராதெனிய – 2023 ற்கான வழங்குநர்களை பதிவு செய்தல் – அறிவித்தல்Englishසිංහලதமிழ்
விவசாய திணைக்களத்தின் 2023 ற்கான வழங்குநர்களை பதிவுசெய்தல் (விண்ணப்பம்)Englishසිංහලதமிழ்
விவசாய திணைக்களத்தின் சிவில் கட்டுமானம் மற்றும் பராமரிப்பு பணிகளுக்கான ஒப்பந்ததாரர்களின் பதிவு – 2023Englishසිංහලதமிழ்
விவசாய திணைக்களத்தின் வாகனம் மற்றும் இயந்திரங்களைப் பழுது பார்ப்பதற்கான கேரேஜ் பதிவு செய்வதற்கான விண்ணப்பம் – 2023Englishසිංහලதமிழ்
விவசாய திணைக்களம் பேராதெனிய – 2022 ற்கான வழங்குநர்களை பதிவு செய்தல் – அறிவித்தல்Englishසිංහලதமிழ்
விவசாய திணைக்களத்தின் 2020 ற்கான வழங்குநர்களை பதிவுசெய்தல் (விண்ணப்பம்)Englishසිංහලதமிழ்
விவசாய திணைக்களத்தின் வாகனம் மற்றும் இயந்திரங்களைப் பழுது பார்ப்பதற்கான கேரேஜ் பதிவு செய்வதற்கான விண்ணப்பம்Englishසිංහලதமிழ்
விவசாய திணைக்களத்தின் சிவில் கட்டுமானம் மற்றும் பராமரிப்பு பணிகளுக்கான ஒப்பந்ததாரர்களின் பதிவு – 2022Englishසිංහලதமிழ்

2022 ற்கான வழங்குநர்களை பதிவுசெய்தல்

1. எழுது பொருள்கள் English සිංහල தமிழ்
2. அலுவலக உபகரணங்கள் மற்றும் தளபாடங்கள் English සිංහල தமிழ்
3.  மின்சார உபகரணங்கள் English සිංහල தமிழ்
4.  ஆடியோ காட்சி / கேட்பொலிக்காட்சி English සිංහල தமிழ்
5.  ஆய்வுகூட உபகரணங்கள் மற்றும் இரசாயனங்கள் English සිංහල தமிழ்
6.  விவசாய உபகரணம் மற்றும் பொருட்கள் English සිංහල தமிழ்
7. துணிகள் English සිංහල தமிழ்
8.  மோட்டார் உதிரி பாகங்கள் English සිංහල தமிழ்
9. நுகர்வு பொருட்கள் English සිංහල தமிழ்
10. கட்டிடப்பொருட்கள் English සිංහල தமிழ்
11. அச்சிடும் பொருள் English සිංහල தமிழ்
12. வேறு  வழங்குநர்கள் English සිංහල தமிழ்
13.  இயந்திர உற்பத்தி மற்றும் மூலப்பொருட்கள் English සිංහල தமிழ்
14.  காவல் மற்றும் துப்புரவு சேவை English සිංහල தமிழ்
15. அலுவலக அடையாள அட்டைகளை  அச்சிடுதல் English සිංහල தமிழ்
16. சிவில் நிர்மாணிப்புக்கள் மற்றும் பராமரிப்பு வேலைகளுக்காக ஒப்பந்தகாரர்கள் English සිංහල தமிழ்