කැරට් වලට වැළඳෙන රෝග

දිලීර රෝග

පත්‍ර අංගමාරය (Alternaria dauci)

පරිණත පත්‍රවල රෝග ලක්ෂණ ආරම්භ වේ. කුඩා දුඹුරු/කළු ලප කහ දාරයක් ඇත. පසුව මේවා විශාල පත්‍ර නටු වෙතටද පැතිරේ. අස්වැන්න අඩු වේ. රෝග කාරකය පසේ තිබියදීද රෝගය පැමිණිය හැකිය. ආසාදිත බීජ යොදා නොගත යුතුය. නිර්දේශිත දිලීර නාශකයක් භාවිතා කළ යුතුය.