යටි පුස් රෝගය

පෙරෝනොස්පෝරා ඩිස්ට‍්‍රක්ටර් Peronospora destructor නම් දිලීරය නිසා ඇති වේ. දීර්ඝ කාලීනව එකම භෝගය වගා කිරීමෙන් ඇතිවන තත්ත්වයකි. පත‍්‍ර තලයෙහි යටි පෘෂ්ඨයේ සුදුු පැහැති දිලීර ජාලයන් සහ සුදු-රෝස පැහැති බීජාණු දක්නට ලැබේ. මේ අවස්ථාවේදී වර්ණයෙහි වෙනස්වීමක් දක්නට නොලැබේ. මෙම බීජාණු කළු පැහැයක් දරන අවස්ථාවේ දී පරිණත පත‍්‍ර කහ පැහැ වී වියළි වී මැරී යයි.

රෝග පාලනය
භෝග මාරුව නිර්දේශ කරනු ලබන අතර පාංශු තෙතමනය නිසි පරිදි පවත්වා ගත යුතුය. දුර්වල ජලවහන තත්ත්වයන් මඟහරවා ගත යුතුය. සුදුසු දිලීර නාශකයක් යෙදීමෙන් රෝගය පැතිරීම පාලනය කළ හැක.

Department of Agriculture,

P.O.Box. 01, Peradeniya

T.P. No : 081- 2388331 / 32/ 34

 Fax : 081- 2388042