බීට්වලට වැළඳෙන රෝග

රෝග
බීට්වල ආර්ථිකව වැදගත් වන රෝග කිහිපයක් ඇත. සර්කොස්පෝරා පත‍්‍ර පුල්ලි රෝගය, කළු මුල් රෝගය , කබොළු රෝගය මින් කිහිපයකි.

කළු මුල් රෝගය
මෙම රෝගය බීජ පැළ අවධියේදී බොහෝවිට ඇතිවේ.

මේ සඳහා පසේ සිටින ව්‍යාධිජනක දිලීර වර්ග කිහිපයක්ම හේතු විය හැකිය. Rhizoctonia solani, Phoma betal, Aphanomyces cochliodiea, Fusarium spp., Sclerotium rolfsii, iy Phytium spp.බීජ සිටුවා පළමු සති 2 තුලදී ඇතිවන ,දියමලං කෑමේ, තත්ත්වයට ඡුයහඑසමප විශේෂ හේතුවේ. ආසාදිත ස්ථාන කළු පැහැවී මෘදු වේ. බීජ පැළ මැළවී කඩා වැටේ. Rhizoctonia solani හා Sclerotium rolfsii ආසාදනය සෙමෙන් සිදුවන අතර තරමක් වැඩුණු බීජ පැළ ද ආසාදනය වේ.

දැකගත හැක. භෝගය පරිණත වනවිට විශේෂයෙන් Rhizoctonia ආසාදනය සිදුවේ. පත‍්‍ර පිළිස්සීම හා මුල්වල වියළි කුණුවීමක් මෙහිදී දැකගත හැක. බීජ පැළ මඟින් මෙම රෝගය ව්‍යාප්ත වියහැකි බැවින් තවාන් පාලනය මැනවින් කළ යුතුය. අර්තාපල් භෝගයට ද මෙම රෝගය වැළඳෙන නිසා අර්තාපල් වගාකළ ඉඩම්වල භෝග සෑදීමේ දී සැලකිලිමත් විය යුතුය.

Department of Agriculture,

P.O.Box. 01, Peradeniya

T.P. No : 081- 2388331 / 32/ 34

 Fax : 081- 2388042