ක්ෂේත‍්‍රයේ යේදී වැළඳෙන රෝග
කෘසිපරේසියේ කුලයේ භෝග වලට වැළඳෙන රෝග සහ රෝග පාලනය
මෙම කුලයට අයත් භෝග අතරින් ගෝවා, මල් ගෝවා, චීන ගෝවා, නෝකෝල්, රාබු, බෘකොලි යන භෝග වල රෝග සහ රෝග පාලනය පිළිබඳව විමසා බලමු.

නම්‍යශීලී කඳක් ඇති වීම : (Wire stem)
මෙයද රයිසොක්ටෝනියා කාණ්ඩයට අයත් දිලීරයක් මඟින් ඇතිවන රෝගී තත්ත්වයකි.ගෝවා අයත් කෘසිපරේසියේ කුලයේ සියළුම භෝගවල දක්නට ලැබෙන රෝගයකි.
දිගට විහිදුණු නැමෙනසුළු කඳක් සහිත වන අතර පාදස්ථය මූල පද්ධතිය අසලින් නැමී වැටේ. හානිය උග‍්‍ර වූ විට සනාල පටක අවහිර වී පැළය මැරී යයි. මෙම රෝගය වළක්වා ගැනීම සඳහා තවාන් පාත්ති ජීවානුහරණය කිරීම සහ බීජ ප‍්‍රතිකාර කිරීම නිර්දේශිත අතර රෝග පාලනය සඳහා නිර්දේශිත දිලීර නාශකයක් පසට යෙදිය යුතුය.

Department of Agriculture,

P.O.Box. 01, Peradeniya

T.P. No : 081- 2388331 / 32/ 34

 Fax : 081- 2388042