කාබනික පොහොර නිෂ්පාදකයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ ජාතික වැඩපිළිවෙළට අදාළ ලියාපදිංචි වීමේ ෆෝරමය මෙතනින් භාගත කරන්න.
සිංහල
දෙමළ

හරිත ගොවිතැන

කාබනික කෘෂිකාර්මික වගාවට උපදෙස්.

තවදුරටත් කියවන්න

ශ්‍රී ලංකාවේ යහපත් කෘෂිකාර්මික පිළිවෙත් (GAP)

ශ්‍රී ලංකාවේ යහපත් කෘෂිකාර්මික පිළිවෙත් (GAP) සඳහා ලියාපදිංචි ගොවි නාමලේඛණය

වැඩි විස්තර

1920 කෘෂි උපදේශන සේවාව

ඕනෑම දුරකථනයකින් 1920 අංකය ඇමතීමෙන් කෘෂිකාර්මික ගැටළු සඳහා නොමිලේ උපදෙස් ලබාගත හැක

තවදුරටත් කියවන්න

බීජ හා රෝපන ද්‍රව්‍ය අලෙවි සැල්

කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ බීජ හා රෝපන ද්‍රව්‍ය  අලෙවි සැල් පිළිබඳ සම්බන්ධතා තොරතුරු

වැඩි විස්තර

මිල අනාවැකි සහ බෝග තෝරාගැනීම

එළවළු ගොවීන් සඳහා මිල අනාවැකි සහ බෝග තෝරාගැනීම පිළිබඳ තොරතුරු

වැඩි විස්තර

පොහොර නිර්දේශය

කෘෂි ආහාර බෝග සඳහා පොහොරෙ නිර්දේශය

වැඩි විස්තර

කාර්යය මණ්ඩලය

කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යය මණ්ඩලයේ විස්තර

වැඩි විස්තර

තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත

තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත

වැඩි විස්තර