පුහුණු වැඩසටහන් -සැප්තැම්බර්

දිනය වැඩසටහන
2017-09-06 තවාන් පාලනය හා කෘෂිකර්මාන්තයේ නව තාක්ෂණය
2017-09-07
එළවලු බෝග වගාව , පලිබෝධ හා රෝග පාලනය 
2017-09-12
ඔයිස්ටර් බිම්මල් වගාව
2017-09-15
තවාන් පාලනය හා නව තාක්ෂණය
2017-09-22

තවාන් පාලනය හා කෘෂිකාර්මික තාක්ෂණය

2017-09-27

ඔයිස්ටර් බිම්මල් වගාව හා බිම්මල් බීජ නිෂ්පාදනය

2017-09-29

තවාන් පාලනය හා කෘෂිකාර්මික නව තාක්ෂණය

පුහුණු වැඩසටහන් -අගෝස්තු

දිනය වැඩසටහන
2017-08-08 ඔයිස්ටර් බිම්මල් වගාව
2017-08-09
එළවලු වගාව 
එළවලු වගාවේ පලිබෝධ පාලනය
එළවලු වගාවේ රෝග පාලනය
එළවලු වගාවේ පොහොර භාවිතය
2017-08-16
පිටිමකුණු පාලනය
ට්‍රයිකොඩොම භාවිතය
2017-08-17
ගෙවතු වගාව 
2017-08-30
එළවලු වල පලිබෝධ පාලනය