ස්වභාවික සම්පත් කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ අංශයන්

පාංශු හා ජල සම්පත් කළමනාකරණය

  • ආර්ථික සමෘද්ධිය සහ පාරිසරික තිරසාරභාවය සඳහා පර්යේෂණ හා පුළුල් කිරීමේ කටයුතු තුළින් පාංශු ජල කළමනාකරණය පිළිබඳ දැනුම හුවමාරු කර ගැනීම.

පර්යේෂණ හා ‌ප්‍රකාශන

පාංශු හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ අංශයේ පර්යේෂණ හා ප්‍රකාශන

සේවාවන්

Telephone

081- 2388331 / 32/ 34

Email Address

info@doa.gov.lk

Office Address

Department of Agriculture, P.O.Box. 01, Peradeniya

இப்பக்கம் வடிவமைப்பு செயற்பாட்டில் இருப்பதனால்  அதுவரைக்கும் கீழேயுள்ள பக்கங்களை அணுகவும்.