அறிவு முகமைத்துவப் பிரிவு

NRMC

பிரிவுகள்

அறிவு முகமைத்துவப் பிரிவு

விவசாயத் துறையின் புதிய அறிவு, அணுகுமுறை மற்றும் திறன் ஆகியவற்றின் வளர்ச்சி

ஆராய்ச்சி மற்றும் வெளியீடுகள்

  • மண் மற்றும் நீர் பாதுகாப்பு தொழில்நுட்ப கையேடு-2021

சேவைகள்