Division of Knowledge Management – ta

NRMC பிரிவுகள்

அறிவு முகமைத்துவப் பிரிவு

விவசாயத் துறையின் புதிய அறிவு, அணுகுமுறை மற்றும் திறன் ஆகியவற்றின் வளர்ச்சி

வெளியீடுகள்

  • மண் மற்றும் நீர் பாதுகாப்பு தொழில்நுட்ப கையேடு – 2021

சேவைகள்

விவசாய துறையின் அதிகாரிகள், விவசாயிகள், பாடசாலை மாணவர்கள் மற்றும் ஏனைய அனைத்து தொடர்புடையோரின் புதிய அறிவு, அனுகுமுறை மற்றும் திறன் ஆகியவற்றின் வளர்ச்சி

கலாநிதி. ஏ.ஜி.சந்ரபால

பிரதி பணிப்பாளர்