SEPC-Downloads_Ta

SEPC_Logo

முகவரி :  த.பெ.இல 07, விவசாயத் திணைக்களம், பேராதனை, இலங்கை

மின்னஞ்சல் : +94 812 388206

மின்னஞ்சல் : sepcdoa@gmail.com

தொலைநகல் : +94 812 388798

SEPC_Logo

முகவரி :   த.பெ.இல 07, விவசாயத் திணைக்களம், பேராதனை, இலங்கை

மின்னஞ்சல் :  sepcdoa@gmail.com

மின்னஞ்சல் : +94 812 388206

தொலைநகல் : +94 812 388798

முகவரி :  த.பெ.இல 07, விவசாயத் திணைக்களம், பேராதனை, இலங்கை

மின்னஞ்சல் : sepcdoa@gmail.com

மின்னஞ்சல் : +94 812 388206

தொலைநகல் : +94 812 388798

SEPC - பதிவிறக்கங்கள்

SEPC - பதிவிறக்கங்கள்

1.  தேசிய திட்டமிடல் திணைக்களத்தின் வரவு செலவு யோசனைக்கான  திட்ட முன்மொழிவுக்கான மாதிரிகள்

1.  தேசிய திட்டமிடல் திணைக்களத்தின் வழிகாட்டல்கள்

1.  வரவு செலவு திட்டத்திற்கான அமைச்சரவை யோசனை மாதிரிகள்

1.  விவசாய தகவல் கையேடு – 2021

2.  விவசாய தகவல் கையேடு – 2020

3.  விவசாய தகவல் கையேடு – 2019

4.  விவசாய தகவல் கையேடு – 2018

5.  விவசாய தகவல் கையேடு – 2017

1. உணவுப் பயிர்களின்  உற்பத்தி மற்றும் செலவு கணக்கெடுப்பு – 2019

2. 2020/21 பெரும் போக செய்கை செலவின் சிறப்பு வெளியீடு

3. 2021 சிறு போக செய்கை செலவின் சிறப்பு வெளியீடு

4.சிறு போக செய்கை செலவுகள்-2019

5.பெரும் போக செய்கை செலவுகள்-2021/22

1.  உணவுப் பயிர்களின்  உற்பத்தி மற்றும் செலவு கணக்கெடுப்பு – 2020

2.  உணவுப் பயிர்களின்  உற்பத்தி மற்றும் செலவு கணக்கெடுப்பு – 2017

1.  இலங்கை காய்கறி வகை விநியோக திட்ட முன்மொழிவுகள் – 2020

 

2.  இலங்கை காய்கறி வகை விநியோக திட்ட முன்மொழிவுகள் – 2019

பயிர் முன்னறிவிப்பு மாதாந்த அறிக்கை  – 05. 2023

பயிர் முன்னறிவிப்பு மாதாந்த அறிக்கை  – ஏப்ரல் 2023

பயிர் முன்னறிவிப்பு மாதாந்த அறிக்கை  – மார்ச் 2023

பயிர் முன்னறிவிப்பு மாதாந்த அறிக்கை  – ஜூன் 2022

பயிர் முன்னறிவிப்பு மாதாந்த அறிக்கை  – ஜூலை 2022

பயிர் முன்னறிவிப்பு மாதாந்த அறிக்கை – ஏப்ரல் 2022

பயிர் முன்னறிவிப்பு மாதாந்த அறிக்கை – மார்ச் 2022

பயிர் முன்னறிவிப்பு மாதாந்த அறிக்கை – பெப்ரவரி 2022

Entry