මහජන අදහස් සදහා 2003 අංක 22 දරන බීජ හා රෝපණ ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධව තත්ත්ව පාලන යටතේ සාදන ලද ප්‍රමිතී කෙටුම්පත්

බීජ පරිහරණය කරන්නන් ලියාපදිංචිය

pdf


ශ්‍රී ලංකාව තුල බීජ හා රෝපණ ද්‍ර්‍රව්‍ය පරිහරණය කරන්නකු ලෙස 2003 අංක 22 දරණ බීජ පනත අනුව ලියාපදිංචි වීමේ / ලියාපදිංචිය දීර්ඝ කිරීමේ බලපත්‍රය සඳහා අයදුම්පත සම්පුර්ණ කිරීම සදහා උපදෙස්

pdf


ශ්‍රී ලංකාව තුල බීජ හා රෝපණ ද්‍ර්‍රව්‍ය පරිහරණය කරන්නකු ලෙස 2003 අංක 22 දරණ බීජ පනත අනුව ලියාපදිංචි වීමේ / ලියාපදිංචිය දීර්ඝ කිරීමේ බලපත්‍රය සඳහා අයදුම්පත

pdf

pdf

I වන උප ලේඛණය  : නියමිත විධිමත් කර ඇති විශේෂ, වර්ග හා ප්‍රභේද ලැයිස්තුව 

pdf

II වන උප ලේඛණය 

pdf

IV වන උප ලේඛණය  : බීජ නිෂ්පාදනය සඳහා අවශ්‍ය අවම බෝග වෙන් කිරීමේ පරතර 

pdf

V වන උප ලේඛණය  : බීජ හා රෝපණ ද්‍රව්‍ය සහතික කිරීමේ ප්‍රමිතින්  

pdf

VI වන උප ලේඛණය  : උපරීම තොග ප්‍රමාණ සහ ගුණාත්මක භාවය පරීක්ෂණ සදහා සැපයිය යුතු අවම නියැදියේ අවම ප්‍රමාණය 

pdf

VIII වන උප ලේඛණය  

pdf

XII වන උප ලේඛණය