දිලීර රෝග

ඌණතා 

වෙනත්

 

මයිටා

 

 

වටපණු හානි