කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ වාර්ෂික සම්මන්ත්‍රණය (ASDA) යනු කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ පර්යේෂණ සොයාගැනීම් වාර්ෂිකව ප්‍රසිද්ධ කරමින් ඒ පිළිබඳ සාකච්ඡාවට හා සංවාදයට ලක්කරන ඉතා වැදගත් අවස්ථාවකි. මෙහිදී විවිධ විෂයයන් ඔස්සේ එනම් පර්යේෂණ, ව්‍යාප්ති හා පුහුණු, බීජ හා රෝපණ ද්‍රව්‍ය, බීජ සහතික කිරීම, පැලෑටි සංරක්ෂණ හා නිරෝධායනය යටතේ විවිධ පර්යේෂණ පත්‍රිකා ඉදිරිපත් කරනු ලැබේ.


මෙම සම්මන්ත්‍රණය ගන්නෝරුව සේවා සංස්කරණ අභ්‍යාස ආයතනයේ හා පැලෑටි ජාන සම්පත් මධ්‍යස්ථානයේදී එකවර පවත්වන තාක්ෂණික සැසි දෙකකින් යුක්ත වන අතර එක් සැසියක් තුල පර්යේෂණ පත්‍රිකා 4-5 පමණ ඉදිරිපත් කරනු ලැබේ. එක් පත්‍රිකාවක් සඳහා විනාඩි 20 පමණ කාලයක් වෙන් කෙරේ. සියළු පර්යේෂණ පත්‍රිකා ඇතුලත් ප්‍රකාශනයක්ද එළිදැක්වේ. මෙම සම්මන්ත්‍රණය තුලදී ඉදිරිපත්වූ සියළු පර්යේෂණ පත්‍රිකා සඳහා මුදල් ත්‍යාග මෙන්ම වසරේ හොඳම විද්‍යාඥයා, වසරේ නැගීඑන විද්‍යාඥයා වසරේ කෘෂි සංවර්ධනය උදෙසා කළ විශේෂ කාර්යභාරයන් වෙනුවෙන් තවත් තිදෙනෙකුටද මුදල් ත්‍යාග හා සහතිකපත් පිරිනැමේ.


සම්මන්ත්‍රණයේ මූලික අරමුණු,

  • කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන්ගේ තාක්ෂණ සොයාගැනීම් සඳහා සංවාද මංඩපයක් ඇති කිරීම හා වෙනත් ආයතන වල කෘෂි විද්‍යාඥයන් සමඟ දැනුම හා අත්දැකීම් හුවමාරුවට ඉඩ සැලසීම
  • කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ නව සොයාගැනීම් හා පර්යේෂණ කාර්යයන් සඳහා ප්‍රසිද්ධිය ලබාදෙමින් අදාල ආයතන හා ජනතාව දැනුවත් කිරීම
ASDA Journals 2018
ASDA Journals 2017
ASDA Journals 2016
ASDA Journals 2015
ASDA Journals 2013
ASDA Journals 2010
ASDA Journals 2009
ASDA Journals 2008
ASDA Journals 2007
ASDA Journals 2006
ASDA Journals 2005
ASDA Journals 2004
ASDA Journals 2003
ASDA Journals 2002
ASDA Awards - 2019
Felicitation of Middle Level Technical Staff - ASDA 2019
Advisory and Executive Committee Members - ASDA 2019
CONTACT DETAILS OF ADVISORY COMMITTEE AND
EC MEMBERS – ASDA 2019

Name

Contact No.

Email

1

Ms. Janaki Hettiarachchi (Chairperson)

071-4402566

janakihettiarachchi@yahoo.com

2

Dr. SHSA De Silva

0714157592

ajandes@gmail.com

3

Dr. BVR Punyawardhana

071-4159671

Batugedara_vrp@yahoo.com

4

Dr. Priyantha Weerasinghe

071-8583836

prisinghe@gmail.com

5

Mr. S. Periyasamy

071-4157585

Periyasamy.doa@gmail.com

6

Dr. W.L.G. Samarasinghe

071-8217437

gaminisam@yahoo.com

7

Ms. Malathi Parasuraman

071-4484102

mpmalathy@yahoo.com

8

Dr. S Wasala

071-8003296

samanthiwasala@yahoo.com

9

Dr. E.R.S.P. Edirimanna

071-4484160

shiroed_hordi@yahoo.com

10

Ms. K. Ranatunga

071-8061959

knsranatunga@gmail.com

11

Dr. H.K. Kadupitiya

071-8619661

kadupitiya@gmail.com

12

Dr. L. Priyantha

071-8098366

lakmiashraff@yahoo.com

13

Mr W.A.G.Weerasinghe

075-9754444

Wagweera2@gmail.com

14

Eng. C. Balasooriya

071-8003573

chinthaka.balasooriya@gmail.com

15

Mr. K.M.D.W.P. Nishantha

071-8667990

wpnishantha@yahoo.com

16

Ms. S. Wickramarachchi

077-7436830

shampri@yahoo.com

17

Mr. RACJ Perera

075-9749188

chamilapere@yahoo.com

18

Mr. I.G.K. Janaka

071-8147070

janakaigk@gmail.com

19

Mr. A.G. Karunarathna

077-9279032

gmmahelage28@yahoo.com

20

Mr. C.K. Wickramatunga

071-4157602

c.wickramatunga@yahoo.com

21

Mr. K. Wickramasinghe

071-8149083

wmkrwickramasinghe@gmail.com

22

Mr. M.F.M. Rizwan

077-7103921

rizwan.doa@gmail.com