උද්‍යානය පිහිටුවීමේ අරමුණු

  • සජීවී බෝග ආදර්ශන මඟින් ගොවීන්ට දැණුම ලබාදීම
  • පැරණි සහ නව කෘෂි තාක්ෂණ ආදර්ශනය
  • දෙස් විදෙස් සංචාරකයින් සඳහා කෘෂි සංචාර ප්‍රවර්ධනය
  • බීජ,පැළ,පත්‍රිකා සහ වෙනත් තාක්ෂණ ප්‍රචාරණ ද්‍රව්‍ය ලබාදීම
  • කෘෂි තොරතුරු සහ උපදෙස් ලබාදිමේ මධ්‍යස්ථානයක් ඇති කිරීම
  • සෘජු සහ අනියම් රැකියා බිහි කිරීම
කෘෂි තාක්ෂණික උද්‍යානයේ විවිධ අංශ

වර්ෂා ජලය රැස්කොට බෝග වගාව

පලතුරු උයන

ඌණ භාවිත පලතුරු උයන

විසිතුරු මල් උයන


වියළි කළාපීය ගෙවත්ත

ඖෂධ උයන


වැඩිදියුණු කළ හේන


වී වගාවේ විකාශනය
බෝග වන ආදර්ශන
කෙසෙල් උයන


බෝග කෞතුකාගාරය (ශ්‍රී ලංකාවේ සියලුම බෝග සහ ප්‍රභේද)


ක්ෂුද්‍ර ජලසම්පාදනය

ගිමන් හැරීමට ස්ථාන


නාන තොට

මී මැසි පාලනයඑලිමහන් රංග පීඨය

වීඩියෝ දර්ශන හා ශ්‍රවණාගාරය


අලෙවි පියස

බීජ ආදර්ශනය