பாதுகாப்பு விவசாயம்

 

tissueculture

இழைய வளா்ப்பு

 

organicfarm

சேதனப் பயிா்ச் செய்கை

 

தேனீவளா்ப்பு

 

Department of Agriculture,

P.O.Box. 01, Peradeniya

T.P. No : 081- 2388331 / 32/ 34

 Fax : 081- 2388042