බම සකස කරම

Land preparation

 

බජ පල සටවම

Seeding and Transplanting

 

අසවන නලම

Harvesting

 

පලයනකලම

Crop Maintenance

 

aswanusakaskereema

Processing