வீட்டு தோட்டம் (சிங்களம்)

வெளியே படிக்க
பொருளாதார புத்துயிர் மற்றும் வறுமை ஒழிப்பு தொடர்பான ஜனாதிபதி பணிக்குழுவின் அறிக்கை


தொழில்நுட்ப பங்களிப்பு மற்றும் செயலாக்கம் - வேளாண்மைத் துறை, வேளாண் அமைச்சகம்

உள்ளூர் கிழங்கு பயிர் (சிங்களம்)

வெளியே படிக்க

Department of Agriculture,

P.O.Box. 01, Peradeniya

T.P. No : 081- 2388331 / 32/ 34

 Fax : 081- 2388042