බම සකස කරම

Land preparation

 

බජ පල සටවම

Seeding and Transplanting

 

අසවන නලම

Harvesting

 

පලයනකලම

Crop Maintenance

 

aswanusakaskereema

Processing

 

 

 

 

 

 

 

 

Department of Agriculture,

P.O.Box. 01, Peradeniya

T.P. No : 081- 2388331 / 32/ 34

 Fax : 081- 2388042