ගෙවතු වගාව

කියවන්න

ගෙවතු වගාව

කියවන්න

ආර්ථික පුනර්ජීවනය හා දරිද්‍රතාවය තුරන් කිරීම සඳහා වන ජනාධිපති කාර්යසාධන බලකායේ ප්‍රකාශනයකි


තාක්ෂණික දායකත්වය හා සැකසුම - කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව, කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය

දේශීය අල බෝග

කියවන්න

Pesticide Recommendations

කියවන්න

කෘෂි කාලගුණික උපදේශනය 2021 යල කන්නය (අප්‍රේල්)

කියවන්න

Department of Agriculture,

P.O.Box. 01, Peradeniya

T.P. No : 081- 2388331 / 32/ 34

 Fax : 081- 2388042