“දේශීය අල වර්ග ප්‍රචලිත කිරීම” - දේශීය අල වගාව ප්‍රචලිත කිරීම

 

“වෑන්දල වත්ත - පලතුරු ප්‍රභේද සංරක්ෂණ ව්‍යාපෘතිය” විවිධ කෘෂි දේශගුණ කලාපයන්හි වැඩෙන පලතුරු ප්‍රභේද සංරක්ෂණ ව්‍යාපෘතිය

 

“නවමු කෘෂි සංස්කෘතියක නිර්මාතෘ” - දෙවන කොටස

 

“නවමු කෘෂි සංස්කෘතියක නිර්මාතෘ” - කෘෂි කර්මාන්තයේ කලාව, විද්‍යාව, ආර්ථිකය සමඟ මනුෂ්්‍යත්වය පිළිබඳ කතිකාවක්

දේශීය අල බෝග වගාව" - දේශීය අල බෝග වගාව සහ එහි ප්‍රභේද පිළිබඳ හැඳින්වීමක්

 

"ශ්‍රී ලාංකේය පාරම්පරික කෘෂි ජන විඥානය" - ගෝලීය වැදගත්කමක් ඇති කෘෂිකාර්මික උරුමයන් සංරක්ෂණය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය (පළුගස්වැව - එල්ලංගා වැව් ගම්මානය)