ඉදිරි කන්න දෙක සඳහා අවශ්‍ය බීජ වී සැමවිටම සූදානමින් තබාගනිමු