ගොවි සහන සරණ
1920 කෘෂි උපදෙස් සේවාව


ස්කයිප් වීඩියෝ සංවාදකෙටි පණිවුඩ (E-SMS) සේවාවනිතර අසන පැණ


  • .....
  • .....
  • .....

Department of Agriculture,

P.O.Box. 01, Peradeniya

T.P. No : 081- 2388331 / 32/ 34

 Fax : 081- 2388042