ක්ෂේත‍්‍රයේ යේදී වැළඳෙන රෝග

කෘසිපරේසියේ කුලයේ භෝග වලට වැළඳෙන රෝග සහ රෝග පාලනය

මෙම කුලයට අයත් භෝග අතරින් ගෝවා, මල් ගෝවා, චීන ගෝවා, නෝකෝල්, රාබු, බෘකොලි යන භෝග වල රෝග සහ රෝග පාලනය පිළිබඳව විමසා බලමු.

වළයාකාර පුල්ලි රෝගය/ගෙඹි ඇස් රෝගය

කෘසිපරේසියේ කුලයේ භෝගවල ශාකයේ පත‍්‍රවලට මයිකොස්පිරෙල්ලා බ‍්‍රැසිකෝලා(Mycosphaerella brassicola)නම් දිලීරය මඟින් ඇති කරන රෝගයකි. පත‍්‍රවල වළයාකාරව පුල්ලි ඇති කරයි. පිටතින් ඇති මේරූ පත‍්‍රවල හානිය වැඩිපුර දැකගත හැකිය. අභ්‍යන්තර පත‍්‍රවලට ඇති වන හානියට වඩා අධිකය.

රෝග ලක්‍ෂණ

කොළ පැහැති පත‍්‍ර මත, නාරටිවල හෝ නාරටි අතර වළලූ ආකාරයේ පුල්ලි ඇති වේ. මෙම පුල්ලිවල ප‍්‍රමාණය එකිනෙකට වෙනස්වන අතර එහි දාරවල බීජාණු විශාල සංඛ්‍යාවක්  දක්නට ලැබේ.

 

පාලන ක‍්‍රම

කෘසිපරේසියේ  කුලයේ ශාක රෝග බොහොමයක් බීජ මඟින් ඇතිවන බැවින්  සිටුවීමට පෙර සෙ. අංශක 50 ක් ජලයෙහි විනාඩි 15-25 ක් බීජ ගිල්වා තැබිය යුතුය.භෝග සනීපාරක්‍ෂාව සහ භෝග මාරුව   ඉතාමත් වැදගත් වන අතර නිර්දේශිත දිලීර නාශකයන් භාවිතා කළ හැක.

Department of Agriculture,

P.O.Box. 01, Peradeniya

T.P. No : 081- 2388331 / 32/ 34

 Fax : 081- 2388042