දිලීර රෝග

ඌණතා 

වෙනත්

 

මයිටා

 

 

වටපණු හානි

 

 

Department of Agriculture,

P.O.Box. 01, Peradeniya

T.P. No : 081- 2388331 / 32/ 34

 Fax : 081- 2388042