දිනමිණ, ඩේලිනිව්ස් හා තිනකරන් යන දිනපතා පුවත්පත්වල

2020 ඔක්තොම්බර් 16 දින පළකරන ලද ප්‍රසම්පාදන දැන්වීමේ වලංගු කාලය දීර්ඝ කිරීමයි.

 

ශ්‍රි ලංකා කෘෂිකාර්මික සේවයේ වාර්ෂික ස්ථානමාරු - 2021


නාම ලේඛණය

 

අභියාචනා පිළිබඳ ඉල්ලුම් පත්‍රය 

කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ ගොවිපල් ලිපිකරු හා බීජ කාර්මික තනතුරු සදහා

බඳවා ගැනීමේ විවෘත තරඟ විභාගය - 2020

 

 

කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ ගොවිපල් ලිපිකරු / බීජ කාර්මික/  මී මැසි ප්‍රදර්ශක  තනතුරු සදහා 

බඳවා ගැනීමේ සීමිත තරඟ විභාගය - 2020

 

2020 වර්ෂයට NVQ 06 සඳහා සුදුසුකම් ලැබූ ලැයිස්තුව

Name List  for Recruitment of Students for Schools of Agriculture Year 2020 – (NVQ- 05 to NVQ-06)

 

 

·               Registration should be done on or before 01st of November 2020.

·               Please use this link (click here) for your online registration.