කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රාථමික අර්ධ ශිල්පීය (PL-II) සේවා ගණයේ පුරප්පාඩු පිරවීම සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම - සීමිත

 

 

 

 

කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදන තාක්ෂණය පිළිබඳ ජාතික ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව (NVQ 05) හැදෑරීම සඳහා බඳවා ගැනීම - 2020

 

Boys Name List

Girls Name List

 

Registration should be done on or before 01st  of March 2021.

 

Please use this link (relevant link) for your online registration.

 

School of Agriculture - Anuradhapura

Application form

 

Sri Lanka School of Agriculture -Bibila

Application form

 

Sri Lanka School of Agriculture - Parantha

Application Form

 

Sri Lanka School of Agriculture -Wariyapola

Application Form

 

Sri Lanka School of Agriculture – Labuduwa

Application Form

 

Sri Lanka School of Agriculture – Palamunai

Application Form

 
 

 

 

කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදන තාක්ෂණය පිළිබඳ උසස් ජාතික ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව (NVQ 06) හැදෑරීම සඳහා බඳවා ගැනීම - 2020

 

Name List for 2nd  Recruitment of Students for Schools of Agriculture Year 2020 – (NVQ-06)

 

Name List for Recruitment of Students for Schools of Agriculture Year 2020 – (NVQ-06) in Non -  Residential Basis

 

 

Registration should be done on or before 19th of February 2021.

 

Please use this link (relevant link) for your online registration.

 School of Agriculture - Vavniya

Application form

 

 Sri Lanka School of Agriculture - Palwehera

Application form

 

Sri Lanka School of Agriculture - Angunakolapelessa

Application form

 

Sri Lanka School of Agriculture - Karapincha

Application form

 

Sri Lanka School of Agriculture - Kundasale

Application form

 

 

 

ශ්‍රී ලංකා කෘෂිකාර්මික සේවයේ I ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් විශේෂ ශ්‍රේණියට උසස් කිරීම

 

ශ්‍රී ලංකා කෘෂිකාර්මික සේවයේ I ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් විශේෂ ශ්‍රේණියට උසස් කිරීම සඳහා ආදර්ශ අයදුම්පත