“යහපත් කෘෂිකාර්මික පිළිවෙත් මඟින් බෝග වගාව” - යහපත් කෘෂිකාර්මික පිළිවෙත් අනුගමනය කරමින් බෝග වගා කර සෞඛ්‍යාරක්ෂිත ආහාර සකස් කර ගැනීම පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම

 

“ගෙවත්තට කෙසෙල් පැලයක්” - වගා කිරීමට සුදුසු කෙසෙල් පැලයක් තෝරා ගැනීම හා පඳුරු පාලනය

“කාබනික වගාව තුළින් සෞඛ්‍යාරක්ෂිත ආහාර” - කාබනික වගාව පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම

“බිම්මල් වගා මළු පිරවීමට යන්ත්‍රයක්” - බිම්මල් වගාවේදි වගා මිශ්‍රණය සකසා ගැනීමෙන් වගා මලු පිරවීමත් පහසු කරන යන්ත්‍රයක් හඳුන්වාදීම

“මාතර රාහුල පාසල් ගෙවත්ත” - පැසැල් ගෙවතු වගාව පිළිබඳ පාසැල් ළමුන් දැනුවත් කිරීම

“අඹ වගාවට අත්වැලක්” - අඹ වගාවේදී අනුගමනය කළ යුතු නිර්දේශිත ක්‍රම වලට අනුකූලව වගාව ආරම්භ කර ඉහළ ගුණාත්මයෙන් යුතු අස්වැන්නක් ලබා ගැනීම

“පළිබෝධනාශක හිස් ඇසුරුම් ක්‍රමවත්ව පරිසරයෙන් බැහැර කරමු” - පළිබෝධනාශක හිස් ඇසුරුම් ක්‍රමානුකූලව, පිරිසිදු කර විධිමත්ව ප්‍රතිචක්‍රීකරණයට යොදා ගැනීම සඳහා ගොවීන් දැනුවත් කිරීම

ගුණාත්මයෙන් ඉහළ කොම්පෝස්ට් නිෂ්පාදනය- විවිධ ශාක කොටස් හා සත්ත්ව අපද්‍රව්‍ය යොදා ගුණාත්මයෙන් ඉහළ කොම්පෝස්ට් පොහොර නිෂ්පාදනය සහ එහිදී අනුගමනය කළ යුතු කරුණු.

“පැණි දොඩම් වගාවට අත්වැලක්” - අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ පැවති නියඟය හමුවේ පැණි දොඩම් සාර්ථකව වගා කර වැඩි අස්වැන්නක් ලබාගැනීම

 

“තුඹ කරවිල වගාවට අත්වැලක්” - තුඹ කරවිල වගාව පවත්වාගෙන යාම සහ එහි කෘමි හා රෝග පාලනය

 

“වගා රාමුව සහ වර්ග අඩියේ උද්‍යානය” - නාගරික ගෙවතු වගාවේදී අඩු ඉඩක වගා කිරීමට අවශ්‍ය උපදෙස් ලබාදීම

 

“පලතුරු බෝග සංරක්ෂණය” - කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව මඟින් හඳුන්වා දුන් ජාතික පලතුරු ප්‍රභේද සංරක්ෂණ මධ්‍යස්ථානයේ කාර්යභාරය පිළිබඳ දැන්වත් කිරීම

“ගොවි ක්ෂේත්‍රයෙන් ලොකු ලුණු සත්‍ය බීජ” - ගොවීන්ට ලොකු ලුණු බීජ නිෂ්පාදනය පිළිබඳව අවබෝධයක් ලබාදී වැසි ආවරණ තුළ ලොකු ලුණු බීජ නිෂ්පාදනය කිරීම

 

යහපත් කෘෂිකාර්මික පිළිවෙත් මඟින් බෝග වගාව (GAP)

 

“හාල් මල්ලෙන් බතල” - අඩු ඉඩකඩක් සහිත ගෙවත්තක් ජල හිඟ තත්ත්ව සඳහා බතල වගා කළ හැකි ක්ර මයක් හඳුන්වාදීම

“හොරණ පැපායා හයිබ්‍රිඩ් 01”- හොරණ පලතුරු පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ආයතනයෙන් හඳුන්වා දුන් ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම දෙමුහුම් පැපොල් ප්‍රභේදය පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම

“හෙළ බොජුන් සංකල්පය හඳුන්වාදීම” - දේශීය ආහාර ප්‍රවර්ධනය සඳහා හෙළ බොජුන් හල් යොදා ගැනීම

“වගා කූඩය” - කූඩයක හැඩැතිව වැල් සහිත එළවළු වර්ග වගා කොට පන්දලම සැකසීම හා උළුකැට යොදා ගනිමින් පිරමීඩයක් ආකාරයට වගා කුළුනක් සකසා ගැනීම

“හෙළ බොජුන් (අවුරුදු රස කැවිලි)” - සිංහල රස කැවිලි හඳුන්වාදීම

“ගෙවත්තට නව වගා ව්‍යුහයක් පන්දලම” - ඉඩකඩ අඩු නාගරික ගෙවත්තක් සඳහා වගා කිරීමට සුදුසු වගා ව්‍යුහයක් හඳුන්වා දීම

“නියඟයෙන් උගත් පාඩම්” – පැවති නියඟය තුළින් ගොවියන් ඉගෙන ගත් පාඩම් සහ ජල ඌණතාවට මුහුණ දී වුවද වැඩි අස්වැන්නක් ලබාගත් ආකාරය

"වගා කුළුණ" - නාගරික ගෙවත්තක් සඳහා වගා කුළුණ සකස් කරගැනීම පෙන්වාදීම

"නාගරික ගෙවත්තට අත්වැලක්" - අඩු ඉඩකඩක් සහිත ගෙවත්තට වගා ව්‍යුහයක් හඳුන්වා දීම

"පස සහ ජල සංරක්ෂණය තුළින් නියඟයට පිලියම්" - පස සහ ජල සංරක්ෂණය සඳහා යොදා ගත හැකි විවිධ ක්‍රම අනුගමනය කිරීම සහ ඒ තුළින් නියඟයට පිළියම් යෙදීම

"කොස් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන" - කොස් සහ සහල් පිටි මිශ්‍රිත පෝෂණයෙන් ඉහළ කේක් සකස් කළ හැකි බව පෙන්වා දීම. කොස් වලින් බයිට් සැකසීම, කොස් නැවුම් නිෂ්පාදනයක් ලෙස වෙළඳපොලට සැකසිය හැකි ආකාරය පෙන්වා දීම

"පලතුරු මැස්සා මර්දනයට "තලා" - පරිසර හිතකාමි ලෙස තුල්සි හෙවත් තලා ශාක ප්‍රභේදයන් භාවිතා කරමින් පහසුවෙන් පලතුරු මැස්සා ආකර්ශනය කර මර්ධනය කර ගැනීමේ ක්‍රමවේදය පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම

"ආහාර විජලනය" - විජලනය මඟින් ආහාර සංරක්ෂණය

"වැසි ජල අස්වනු නෙලීම" - වැසි ජලය මනා ලෙස කලමනාකරණය කිරීම මඟින් බෝග වගාව නඩත්තු කිරීම සඳහා යොදා ගත හැකි ප්‍රායෝගික ක්‍රමවේදයන් පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම

"දේශගුණ වෙනස්වීමට ඔරොත්තු දෙන ගෙවත්ත" - ජල හිඟ තත්ත්ව යටතේ දී ගෙවතු වගාව සඳහා ජනතාව උනන්දු කරවීම

"ජල හිඟයට සූදානම් වෙමු" - අඩු ජල තත්ත්ව යටතේ 2016 මාස් කන්නයේ බෝග වගාව පිළිබඳ සාකච්ජා කිරීම