ශ්‍රි ලංකා කෘෂිකාර්මික සේවයේ විශේෂ ශ්‍රේණියට උසස් කිරීම සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම

 

 විශේෂ ශ්‍රේණියට උසස් කිරීම සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීමේ නිවේදනය

 

විශේෂ ශ්‍රේණියට උසස් කිරීම සඳහා ආදර්ශ අයදුම්පත