යටි පුස් රෝගය

පෙරනොස්පෝරා විශේෂයට අයත් දිලීර නිසා ඇති වේ
රෝග ලක්ෂණ
සුදු පැහැති නියමිත හැඩයක් ඇති ලප මේරූ පත්‍ර මත පළමුව ඇති වේ. පත්‍ර අග වියළී ගොස් ක්‍රමයෙන් පත්‍ර කහ පැහැ වේ. ක්‍රමයෙන් විශාල වන මෙම ලප මත අළු පැහැති දිලීර ජාලය පසුව පැහැදිලිව දක්නට ලැබේ.
යටිපුස් රෝගය පාලනය
රෝගය වගාව තුළ දරුණු මට්ටමකින් පැතිරීමට ඉඩ ඇතැයි නිගමනය කළ හැකි නම් ඒ සඳහා නිර්දේශිත කෘමිනාශක භාවිතා කරන්න.

රූපය 01