කෘමි පාලනය

පත්‍ර කා දමන හා කරල් වලට හානි කරන දළඹු වර්ග නිසා සමහර වගාවන්ට හානි ඇතිවිය හැකිය. හානිය දරුණු අවස්ථාවලදී නිර්දේශිත කෘමිනාශකයක් යොදන්න.
රෝග පාලනය
බැක්ටීරියා පත්‍ර රෝගය - පත්‍ර අකාලයේ හැලීම නිසා අස්වැන්න අඩු වේ. පත්‍රවල පළමුව ලා කොළ පැහැති පැල්ලම් ඇතිවී පසුව දුඹුරු පාට වේ. මෙම පැල්ලම්වල මැද ප්‍රදේශය කහ පාටය. ප්‍රතිරෝධී ප්‍රභේද වගා කිරීම මගින් ‍මෙම රෝගය පාලනය කරගත හැකිය.
බීජ දම් පැහැ වීමේ රෝගය
රෝගය වැළදී ඇති ශාක වල බීජ රෝස-දම් පැහැයකට හැරේ. එවැනි බීජ වල බීජ පොත්තෙහි පැලීම් ඇති වේ.නීරෝගී බීජ වගා කිරීම සහ සිටුවීමට පෙර, දිලීරනාශකයකින් බීජ ප්‍රතිකාර කිරීම මගින් රෝගය පාලනය කරගත හැකිය.
පත්‍ර ලප රෝගය
රෝග කාරකය
Cercospora Canescens
Cercospora Cruenta
රෝග ලක්ෂණ
සර්කස්පෝරා කැනෙසන්ස් Cercospora Canescens දිලීරය මගින් රෝගය හටගත් විට අක්‍රමවත් රතු පැහැති ලප පත්‍ර යටිපැත්තේ ඇතිවේ. සර්කස්පෝරා කෘඑන්ටා (Cercospora Cruenta) දිලීරය මඟින් රෝග පැතිරේ.

පත්‍ර විච්ත්‍ර වෛරස් රෝගය
රෝග වාහකයා
සුදු මැස්සා (Bemisia tabaci)
රෝග ලක්ෂණ
දිප්තිමත් කහ සහ කොල විවිත්‍ර ලක්ෂණ පත්‍ර මත ඇතිවේ.
කරල් බොහෝ විට කහ පාට වන අතර බීජ හැකිලී විකෘති විය හැක.
ශාක කුරුවන අතර හරිතක්ෂීය ලක්ෂණ ඇතිවේ.
වගාවේ ඕනෑම අවස්ථාවක ඇති විය හැක. වගාවේ මුල් අවස්ථාවේදී දරුණු ලෙස මෙම රෝගය වගාවට වැළදුන හොත් අස්වැන්න අඩු වේ. රෝගී ශාක දුටු විගස ගලවා දමන්න. රෝග වාහක සුදු මැස්සා පාලනය කිරීම සදහා කෘමිනාශකයක් භාවිතා කරන්න.