සිහින් දුඹුරු පැළ කීඩෑවා (Smaller brown plant hopper)

ව්‍යාවහාරික නම
සිහින් දුඹුරු පැළ කීඩෑවා
Smaller brown plant hopper
විද්‍යාත්මක නම
ලොඩොල්ෆොක්ස් ස්ට්‍රියාටෙලස් Laodelphax striatellus (fallel)
Hemiptera: Delphacidae
පැතිරීම
සම ශීතෝෂ්ණ කලාපවල දක්නට ලැබෙන කීඩෑ විශේෂයකි. කළු ඉරි කුරුවීම (Black streaked dwarf) හා තීරු වෛරසය (Strip virus) යන රෝගවල වාහකයා වශයෙන් ක්‍රියා කරන මෙම කීඩෑවන්ගේ සුහුඹුලා දිග සහ කෙටි පියාපත් දෙයාකාරයෙන්ම සිටී.