මීයන් (Rats)

ව්‍යවහාරික නම
මීයන්
Rats
විද්‍යාත්මක නම
Rattus . spp
හානිය
වී වගාවට හානිකරන මීයන් විශේෂ කිහිපයක් සිටි. වැපුරූ, හෝ ලපටි ගොයම් පැළ සහ ධාන්‍ය කොටස් ආහාරයට ගන්නා නිසා සමහර වගාවන්ගේ ආරම්භයේදීම පැළ සංඛ්‍යාව අඩු වේ.ගොයම වර්ධනය වීමත් සමග අවටකේෂ්ත්‍රවලින් සංක්‍රමණය වන මීයන් වැඩෙන පැළ ආහාරයට ගනී. මොවුන් කපා දැමු රිකිලිවල තියුනු වුත් ඇදටත් ඇති කැපුම නිසා පහසුවෙන් හඳූනාගත හැක. ගහණ සංඛ්‍යා අඩු අවස්ථාවල සිදුවන හානිය පැහැදිලිව නොපෙන්නත් ගහණය අධිකව සිටිනකේෂ්ත්‍රවල පාළු වු විශාල ප්‍රදේශ දැක ගත හැක.මීයන් කපා දැමු රිකිලි නැවත වැඩෙන නිසා අස්වැන්න නෙලන අවස්ථාවල දී සමහර විට හානි වු ප්‍රදේශ කොළ පැහැයෙන් දිස් වේ. සාමාන්‍යයෙන් වී වගාවට මීයන්ගෙන් හානි සිදුවන්නේ ලියදිවල මධ්‍යයයේය.
පාලනය
මීයන් මර්ධනය සඳහා ක්‍රමාණූකූලව වැඩ පිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කළයුතු වේ. වගාව පිහිටුවීමෙන් පසුව කේෂ්ත්‍රයේ සිටින මීයන්ගේ ගහණය පිළිබඳව සුපරික‍ෂාකාරී විය යුතුය.මෙම අවස්ථාවේදී අධික සංඛ්‍යා වලින් සිටී නම් මර්ධන ක්‍රියාමාර්ග අනුගමනය කළයුතු වේ. කරල් හට ගන්නා අවස්ථාවලදී මර්ධන කටයුතු ඇරඹීමෙන් සාර්ථක ප්‍රතිඵලයක් නොදේ. මීයන් මර්ධනය සඳහා රසායනික ක්‍රමවලට අමතරව වෙනත් ක්‍රමද ඇත. මොවුන් වාසස්ථාන වශයෙන් සාදා ගන්නා නියරවල් කුඩාවට සෑදීමත්, වගාව අවට වල් මර්ධනය කර එලි කිරීමත් මේ සඳහා අනුගමනය කළහැකි ක්‍රියා මාර්ග සමහරකි.