පුරුක් පණුවා - කයිලෝ පාටෙලස්

සුහුඹුලා
පිදුරු පැහැති සලබයෙකි.
කීටයා
ලපටි කීටයෝ කුඩාය. ලා කහ පැහැතිය. කළු පැහැති ලප සහිතය.වැඩුණු කීටයින් මිලි මී. 20-25 ක් පමණ දිගැතිය.
පිලවා
පිලා අවධිය කඳෙහි ගත කරයි.
හානිය
හානියේ මුල් අවධියේ දී ළපටි පැළවල පත‍්‍රවල ඕවලාකාර සිදුරු දක්නට ලැබේ.මෙම හානිය ළපටි කීටයන් විසින් සිදුකරයි.වැඩුණු කීටයන් පැළවල වර්ධක ස්ථානයට හානි කිරීම නිසා මළ හදවත නම් තත්ත්වය ඇතිවේ.පැළවල වර්ධනය අඩුවේ.පහසුවෙන් ඇද වැටීමට පාත‍්‍රවේ. කරල් වලට හානි කිරීම නිසා බීජ විනාශවේ.
පාලනය
මහ කන්නයේදී පමණක් වගාව කල් ඇතිව ක්‍ෂේත‍්‍රයේ සිටුවීම මඟින් හානිය අඩු කරගත හැක.
*රසායනික පාලනය
ඩයසිනෝන් 5% කැට හෙක්. 1 ට කි.ග‍්‍රෑ.10 - 15 සිටුවා දින 25 -30 කින් පමණ ගොබය තුලට එක් වරක් යෙදීම ප‍්‍රමාණවත්ය .නොවලියුරෝන් 10% ඊ.සී. (සාන්ද්‍ර තෛලෝදය) 1000 මි.ලී./හෙක්. තයොඩිකාබ් 375 එෆ් 1000 මි.ලී./හෙක්. එකොෆෙන් ප්‍රොක්ස් 10% ඊ.සී. (සාන්ද්‍ර තෛලෝදය) 1000 මි.ලී./හෙක්. දියර යොදන්නේ නම් සිටුවා දින 25 - 35 කින් සහ දින 45 -55කින් වගාබිම තුලට දෙවරක් යොදන්න.
*ඉහත නිර්දේශිත රසායනික ද්‍රව්‍ය ඉදිරියේදී භාවිතයෙන් ඉවත් කිරීමට ඉඩ ඇත.
ජෛව විද්‍යාත්මක ක‍්‍රම
මේ සඳහා ට‍්‍රයිකොගැමා කීටයන් ප‍්‍රයෝජනයට ගතහැක.සතුන්ගේ හානිය අධිකවී, කෘමිනාශක භාවිතයෙන් පමණක් පාලනය කළ නොහැකි වනවිට, මේ පිළිබඳව කටයුතු කිරීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කළ යුතුය.

රූපය 1.

රූපය 2.