පිටසුදු පැළ කීඩෑවා (white backed plant hopper)

ව්‍යාවහාරික නම
පිටසුදු පැළ කීඩෑවා
white backed plant hopper
විද්‍යාත්මක නම
සොගටෙල්ලා ෆර්සිෆෙරා
Sogatella furcifera(Horvath)
Hemiptera: Delphacidae
හානිය
පිට සුදු පැළ කීඩෑවා වෛරස් රෝග වාහකයෙක් නොවේ. සාමාන්‍යයෙන් ගොයමේ මුල් අවධියේ අධික සංඛ්‍යාවලින් සිටිය ද පීදෙන අවස්ථාව වන විට සතුන්ගේ ගහන මට්ටම් ක්‍රමයෙන් අඩුවන නිසා කීඩෑ පිළිස්සීම සිදු වන්නේ ඉතා කලාතුරකිනි. පිට සුදු පැළ කීඩෑවන් විශාල වශයෙන් සංක්‍රමණය වූ අවස්ථාවල පඳුරුවල පිටතින් පිහිටන පත්‍රවල කීඩෑ පිලිස්සීම් ඇති වී කහ දුඹුරු වර්ණයක් ගනී.
පාලනය
වගාව ගැන සුපරීක්ෂාකාරී වීමත්, අවශ්‍ය අවස්ථාවල කෘමිනාශක යෙදීමත් මෙම හානිය වළක්වා ගැනීමට පහසු ක්‍රමයකි.