පත්‍ර දඟර රෝගය (ඇන්ත්‍රැක්නෝස් රෝගය)

අප රටේ ලොකු ළූණු වගාවන්හි 1998 යල කන්නයේ සිට දක්නට ලැබී ඇති දිලීර රෝගයකි. මෙය ඇති කරන්නේ කොලෙට්‍රොට්‍රිකම් ග්ලියොස්පොරිඔයිඩස් දිලීර මගිනි. වැසි සහිත කාලගුණයක් පවතින විට මෙමගින් වගාවට දරුණු හානියක් ඇතිවේ.මෙම රෝගය නිසා අස්වැන්නට සිදුවිය හැකි හානිය තීරණය වන්නේ වගාවේ වයස සහ රෝගය පැතිරී ඇති ප්‍රමාණය මතය. මහ කන්නයේ අග භාගයේදී සත්‍ය බීජ නිපදවීම සඳහා පවත්වාගෙන යනු ලබන වගාවන් හටද ඇන්ත්‍රැක්නෝස් රෝගය මගින් තදබල හානි ඇතිවිය හැකිය.
රෝග ලක්ෂණ
වගාවේ මුල් අවධියේදී රෝගය වැළදුනහොත් පත්‍ර දඟර ගැසේ. මෙයට හේතුව ඉහත සඳහන් දිලීරය ක්‍රියාකාරී වීමයි. ම වැඩුන වගාවක නම් පත්‍ර මත මි.මි 2-3 පළල ඕවලාකාර පැල්ලම් ඇතිවේ. මෙම පැල්ලම් මත කළු පැහැති තිත් ලෙස බීජානුධානි දැකගත හැකිය. ම රෝගී පත්‍ර වියළී මැරී යයි. මේ ආකාරයට පත්‍රවල රෝග ලක්ෂණ තදින් දැකිය හැකි ළූණු ගස්වල බල්බද කුණු වේ.බීජ නිෂ්පාදන වගාවන්හි පත්‍ර හා මල් නටු මත රෝගී පැල්ලම් ඇතිවේ. රෝගී පැල්ලම් හටගත් ස්ථානයේ මල් නටුව කඩා වැටේ. මෙයට අමතරව ලොකු ළූණු මල් පොකුරෙහි ඇති මල් වලට (පූෂ්පිකා) රෝගය වැළදුන විට එකී පුෂ්පිකා මැරී යයි.
පාලනය
වර්ෂාවට හසු නොවන පරිදි වගාව ආරම්භ කරන්න.නිරෝගී වගාවකින් බීජ සහ බල්බ තෝරා ගෙන වගා කරන්න.බීජ / බල්බ සිටුවීමට පෙර නිර්දේශිත දිලීර නාශකයක් මගින් ප්‍රතිකාර කර සිටුවන්න.වගාවෙහි රෝග ලක්ෂණ දුටුවිට නිර්දේශිත කෘමිනාශක යොදන්න.

රූපය 01

රූපය 02

රූපය 03

රූපය 04