පත්‍ර අංගමාරය

හෙල්මින්තස්පෝරියම් මේඩිස් නමින් හැදින්වෙන මෙම රෝගය රෝගකාරක දෙකක් මගින් ඇති කරයි. රෝගකාරක පත‍්‍රවලට පමණක් හානි කරන අතර දුඹුරු පැහැති ලප නාරටි අතර පළල මි.මී. 2 -6 ක් හා දිගින් මි.මී. 3 - 22 දක්වා ප‍්‍රමාණයෙන් හටගනී.ටී දර්ශය දුඹුරු පැහැති ලප පළල සෙ.මී. 0.6 - 1.2 ක් හා දිගින් 0.6 - 2.7 විශාලත්වයකින් ඉලිප්සීය හෝ ඉදිකටු හැඩයකින් හටගෙන පසුව තද දුඹුරු පැහැති තීරු වලින් ආවරනය වන අතර පත‍්‍ර, කඳ, පත‍්‍රකොලපු, කරල් හා ආවරන වලද හට ගනී.කරලේ නටුවට හානි වූ විට කරල් මුල් අවධියේ හැලීයාමට ඉඩ ඇත. හානි වූ පැල සති 3 - 4 දී මැරීයාමට ඉඩ ඇත.රෝගකාරකය හානියටපත් ශාක කොටස්මත කාලතරනය කරයි. ටී දර්ශය බීජවල ගබඩා තත්වයන් යටතේ ජීවත් විය හැකිය. බීජානු සුළඟින් හා ජලය මගින් ප‍්‍රවාහනය වී අලූතින් රෝගය ඇති වේ.රෝග චක‍්‍ර පැය 60 - 72 කදී සම්පූර්ණ විය හැකිය.ටී දර්ශය රෝගය බීජ මගින් පතුරුවා හැරිය හැකි අතර රෝගීබීජ ආහාරයේදී විෂ සහිත නොවේ.උෂ්ණත්වය සෙ.අ. 20 - 32 දක්වා වනතෙක් පරිසරයේ රෝගය පැතිරීම සිදුවේ.
පාලනය
ප‍්‍රතිරෝධී ප‍්‍රභේද භාවිතය
ශාක කොටස් ගැඹුරට සීසෑමෙන් යටකර දැමීම
බීජ නිෂ්පාදන ක්‍ෂේත‍්‍රවල පුල්ලි 1 -2 ක් දක්නට හැකි විට දිලීරනාශක යෙදීම.