පැළමැක්කා

ලොකු ළූණු වගාවේ ඉතා බහුලව දක්නට ලැබෙන ලා දුබුරු පැහැති මි. මී. 1ක් පමණ දිගැති කෘමියෙකි.
පැළමැක්කාගේ හානිය
කෘමියා පත්‍ර මතුපිට සූරා යුෂ උරා බොයි. එවිට පත්‍ර මත සුදු පැහැති සීරීම් ඇතිවේ.හානිය දරුණු වත්ම පත්‍ර ඇඹරී වියළී යයි.බීජ ලබා ගැනීම සඳහා නඩත්තු කරන වගාවන්හි මල්වලට හානි කරන නිසා බීජ අස්වැන්න හා ඒවායේ පැලවීමේ ශක්තිය අඩුවේ.දහවල් කාලයේ මෙම කෘමියා පත්‍ර පාමුල ප්‍රදේශයට වී සිටින අතර උදය සහ රාත්‍රි කාල වලදී පත්‍ර වලට හානි පමුණුවයි.හොඳින් පරික්ෂාකර බැලුවහොත් තද හිරු එළිය නොමැති උදය සහ සවස් කාල වලදී සෙමින් පැල සෙලවූ විට පැලමැක්කන් රංචු වශයෙන් ඉගිලී යනු දැකිය හැකිය. තවාන් වල මෙම කෘමියා සිටින බව පරික්ෂා කිරිමට මෙම ක්‍රමය වඩා සුදුසුය.බල්බ අස්වැන්න නෙලූ පසු පැළ මැක්කාගේ හානිය තිබූ වගාවක බල්බ වල ගෙල ප්‍රදේශයේ වියළි පොත්තට ඇතුලින් ශල්ක පත්‍ර මත පැල මැක්කා හානි කර තිබෙන අයුරු දක්නට ලැබේ.මෙමගින් ගබඩා කාලය තුලදී බල්බ හැකිලේ.
පැළමැක්කා පාලනය
පැළමැක්කාගේ හානිය දක්නට ලැබේ නම් නිර්දේශිත කෘමිනාශක භාවිතා කල යුතුය.

රූපය 01

රූපය 02

රූපය 03

රූපය 04