පළඟැටියා (Crickets)

ව්‍යවහාරික නම
පළඟැටියා
Crickets
විද්‍යාත්මක නම
ඉයුසර්ටස් කොන්සිනස්
Euscyrtus concinnus (de Haan)
Orthoptera : Gryllidae
හානිය
පත්‍රදාර ඉතිරිවන පරිදි පත්‍ර තලය ආහාරයට ගනී. මේ නිසා හානි වු පත්‍ර විශාල සිදුරු සහිත කඩමළු ස්වභාවයක් ගනී. මෙම පළඟැටියන් වී වගාවේ ප්‍රධාන පළිබෝධක ගණයට නොවැටේ. බිත්තර පස තුළ හෝ කෙඳහි තැන්පත් කරනු ලබයි. ධාන්‍යවලට හානි පමුණුවන මෙවැනි දිග අං සහිත (Long horned) වෙනත් පළගැටි විශේෂ ද හඳූනාගෙන ඇත.