ළූණු පත්‍ර කන දළබුවා

ලොකු ළූණු වගාවට හානි කරනු ලබන කොළකන දළබු වර්ග දෙකකි.මෙයින් ස්පොඩොප්ටෙරා එක්සිගුවා නම් දළබුවා වැඩි වශයෙන් යාපනය ප්‍රදේශයේ ළූණු වගාවට හානි පමුණුවනු ලැබේ.සෙසු ප්‍රදේශවල දක්නට ලැබෙන්නේ ස්පොඩොප්ටෙරා ලිටූරා නම් දළබු වර්ගයයි.
ළූණු පත්‍ර කන දළබුවාගේ හානිය
කීටයන් පත්‍රවල කොළ පැහැති කොටස් ආහාරයට ගනී.පසුව පත්‍රය තුලට ඇතුළු වී එය තුල සිට පත්‍ර කාදමයි.
ළූණු පත්‍ර කන දළබුවා පාලනය
වගාව නිතර පරස්ක්ෂා කර පත්‍ර මත ඇති බිත්තර කැදලි එකතු කර විනාශ කරන්න.පැල සිටුවන අවස්ථාවේදී හෝ සිටුවා සතියක් තුලදී නිර්දේශිත කෘමිනාශක තෙත පසට යොදන්න.වැඩෙමින් පවතින වගාවට හානි කරන විට ඉහත දළබු වර්ගය සදහා නිර්දේශිත කෘමිනාශක භාවිතා කරන්න.

රූපය 01

රූපය 02

රූපය 03