මුල් කන කුහුබුවා

මෙම කුහුබුවන් වේයන්ට වඩා තරමක් විශාලය. රතු පැහැතිය.
හානිය
ළූණු බල්බ ආහාරයට ගනී.මෙවිට ද්විතියික හානියක් ලෙස බල්බ කුණු වී යයි. හානිකල පැලවල පත්‍ර මැලවී කහ පාටට හැරේ.
පාලනය
පාත්තිවල කුහුබුවන් සිටින කොටස් වලට පමණක් නිර්දේශිත කෘමිනාශක වලින් එකක් යොදන්න.වගාව ආරම්භ කිරීමට පෙර පස පෙරලා දින කීපයක් තද සූර්යාලෝකයට නිරාවරණය කිරීම හා කුහුබුවන් සිටින ස්ථානවල පස පිළිස්සීම මගින් වගාවට සිදුවිය හැකි හානිය කල්වේලා ඇතිව අඩු කරගත හැකිය.