මුල් කන කුහුඹුවන් (Dorylus crientalis)

පාලනය කරගන්නා ආකාරය
හානිය දුටු විට නිර්දේශිත කෘමිනාශකයක් ශාකය වටා ඇති පසට යෙදීමෙන් පාලනය කළ හැක. නියමිත කාලාන්තර වලදී අඛණ්ඩව මෙම ප‍්‍රතිකාරය කළ යුතුය.