ලෙප්ටිස්පා(Leptispa)

ව්‍යවහාරික නම
ලෙපිටිස්පා Leptispa
විද්‍යාත්මක නම
ලෙපිටිස්පා පිග්මෙයා - Leptispa pygmaea Baly
Coleoptera : Chrysomelidae
හානිය
හිස්පාගේ හානියට සමාන හානිකරන මෙම කුරුමිණියා ප්‍රමාණයෙන් කුඩාය. දිගැටිය. බොහෝ විට හිස්පා සහ ලෙපිටිස්පා එකම ක්ෂේත්‍රවල දක්නට ලැබේ.ලෙපිටිස්පාගේ හානියෙන් පත්‍ර මත සෑදෙන සුදු පාට තීරු හිස්පාගෙන් සෑදෙන තීරුවලට වඩා පටුය. මෙම කුරුමිණියාගේ කීටයා, කහ වර්ණයක් ගන්නා අතර, පත්‍ර තලය මත ද පෝෂණය වේ.