කොළ කන කුරුමිණියන් (Melolantha spp & Ancmala spp)

හානිය හා හඳුනාගැනීම.

පත‍්‍ර අනුභව කරන අතර පසුව මෙම පත‍්‍ර වියළී මුළු ශාකයම විනාශ වේ. හානිය දුටු විට ක්ලොරොෆයිටෆොස් වැනි කෘමි නාශකයක් යෙදිය හැක