කුඩිත්තා - රෙපලොසිපම් මේඩිස්

කුඩිත්තන් කොල පැහැතිය කුඩාය.
හානිය
පත‍්‍ර වලින් යුෂ උරාබීම සිදුකරයි.එම නිසා පැල වල වර්ධනය බාලවේ.පුමාංගී මල් වලට හානි කිරීම නිසා පරාග විසිරීමට බාධා ඇතිවේ.
රසායනික පාලනය
සුදුසු සංස්ථානික කෘමිනාශකයක් යෙදීම මඟින් පාලනය කරගත හැක.